Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer har Odder Kommune pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser, der kan få væsentlige indvirkninger på miljøet. Miljøpåvirkningen vurderes ud fra et bredt defineret miljøbegreb. Det omfatter den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer.

Der er derfor foretaget en miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2021-2033.

Det er kun ændringerne af kommuneplanen, der skal miljøvurderes. I forhold til Kommuneplan 2017-2029 er der foretaget følgende ændringer:

Nye mål for udvikling:

 • Odder bymidte, herunder etablering af Folkeparken
 • Ny Kattegatforbindelse

Nye retningslinjer og udpegninger for:

 • Områder til solenergianlæg
 • Områder til større sammenhængende landskaber
 • Områder til bæredygtig jordhåndtering
 • Urørt skov og veterantræer
 • Forebyggelse af erosion
 • Produktionsvirksomheder

Revision af følgende retningslinjer og udpegninger: 

 • Byvækst, ny byudvikling i Odder, Saksild, Hou, Ørting og Hundslund
 • Grønt Danmarkskort
 • Byggeri på landet (herunder revision af landsbyafgrænsningen)
 • Bevaringsværdige landskaber på baggrund af landskabskaraktermetoden.
 • Klimatilpasning
 • Virksomheder og miljø (tidligere Boliger og erhverv)
 • Skovrejsning 
 • Kulturmiljøer (der udtages 4 kulturmiljøer og indsættes 2 nye
 • Sommerhuse, revideres i henhold til Bekendtgørelse om Landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen.
 • Vindmøller (1 område udtages)
 • Detailhandel 

Ændringer af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning: 

 • Solenergiområde
 • 2 områder til bæredygtig jordhåndtering
 • Nye bolig - og erhvervsområder 
 • Nye rekreative områder. 

Yderligere læsning Miljøvurdering af Kommuneplan 2021-2033  i ”Læs mere” -boksen.

Status og proces

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 21.6.2021 og er sendt i offentlig høring til og med den 15.09.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020