Grønt Danmarkskort

Retningslinjer

Grønt Danmarkskort fremgår af kortet

Grønt Danmarkskort udgøres af områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser

Indenfor Grønt Danmarkskort vil Kommunalbestyrelsen arbejde for at skabe mere natur og gode sammenhænge mellem eksisterende værdifulde naturområder.

Indenfor Grønt Danmarkskort skal indsatsen for at sikre optimale levesteder for vilde dyr og planter have særlig prioritet.

Ved indsatser indenfor Grønt Danmarkskort vil arealer med høj naturmæssig værdi og arealer, hvor risikoen for tilbagegang er stor, blive prioriteret højest. Ved etablering af ny natur indenfor Grønt Danmarkskort, vil arealernes naturmæssige og rekreative potentiale indgå i en samlet afvejning af, hvor indsatserne skal prioriteres højest.

Arealer beliggende i Grønt Danmarkskort kan ikke indgå i kommunens udviklingsområder inden for kystnærhedszonen.

Udpegninger indenfor Grønt Danmarkskort skal friholdes for byvækst, veje, og andre tekniske anlæg mv., der kan forringe naturindholdet og levesteder og spredningsveje for vilde dyr og planter, i overensstemmelse med retningslinjer for natur og potentiel natur samt økologiske forbindelser.

 

Statisk kort

 

Handlinger i forbindelse med "Grønt Danmarkskort" indvirker i/opfylder delmål 15.1, 15.2, 15.5, 15.8, 15.9.

Formål

Kommunalbestyrelsen skal udpege særlige naturbeskyttelsesområder, potentielle naturområder, økologiske og potentielle økologisk forbindelser, som tilsammen udgør Grønt Danmarkskort. Udpegningen skal hjælpe Kommunalbestyrelsen med at planlægge og prioritere naturindsatsen inden for Grønt Danmarkskort og understøtte, at myndigheder, interesseorganisationer, fonde, private borgere og lodsejere arbejder i samme retning på en mere målrettet naturindsats end hidtil – og på tværs af kommunegrænser.

Med en gradvis realisering af ny natur inden for Grønt Danmarkskort sikrer vi, at vore mest værdifulde naturområder ikke forbliver isolerede øer, men efterhånden forbindes, så vilde dyr og planter kan sprede sig. Dette skaber robust natur og en øget biodiversitet.

Redegørelse

Grønt Danmarkskort er opbygget af disse fire udpegninger: områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Disse udpegninger udgør herved ét samlet naturnetværk – Grønt Danmarkskort.

Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser rummer naturtyper eller levesteder for det naturlige dyre-, plante- og svampeliv. Der er tale om områder af særlig betydning for vilde dyr og planter og deres levesteder, herunder især Natura 2000-områder, beskyttede naturområder, skove og fredede områder

Potentielle naturområder er områder, hvor det er muligt at genskabe værdifulde levesteder for vilde dyr og planter, og som kan bidrage til at skabe større og mere robuste naturområder eller styrke sammenhængen mellem eksisterende naturområder.

Økologiske forbindelser udgøres af de områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, som sammen med de potentielle naturområder udgør et samlet netværk, der er af væsentlig betydning for, at plante- og dyrearter kan spredes eller vandre mellem områderne.

Potentielle økologiske forbindelser er områder, som rummer potentielle naturområder med mulighed for, at kunne udvikle sig til en naturtype eller andet naturareal, som kan knytte eksisterende økologiske forbindelser sammen og/eller skabe forbindelse mellem eksisterende naturbeskyttelsesområder.

Der er retningslinjer, der gælder for hele det Grønne Danmarkskort, og der er retningslinjer, som gælder specifikt for enkelte eller flere af de fire naturudpegninger. Retningslinjerne prioriterer overordnet naturindsatsen i kommunen og varetager naturbeskyttelsesinteresserne og de rekreative interesser i forhold til byudvikling, byggeri og anlæg.

Udpegningsgrundlaget for de fire naturudpegninger er beskrevet i redegørelsen for disse, som også beskriver hvordan kommunen i sin mere detaljerede planlægning og administration af lovgivningen vil vægte hensynet til Grønt Danmarkskort.

Baggrund

Baggrunden for Grønt Danmarkskort er, at der både er behov for mere natur i Danmark og for bedre sammenhænge mellem naturarealerne. Ved at skabe større og mere sammenhængende naturområder sikres det, at der er nok levesteder for dyr og planter, og gode muligheder for at arterne kan sprede sig mellem naturområderne.
Samtidig er der også behov for mere kvalitet i naturen og for flere store områder med afvekslende natur og naturlig dynamik som græsning, oversvømmelse, stormfald, nedbrydning, jorderosion og kysterosion.

Grønt Danmarkskort er en langsigtet vision. Visionen er, at Grønt Danmarkskort er fuldt realiseret i 2050. Indenfor Grønt Danmarkskort skal kvaliteten af eksisterende natur søges forbedret og ny natur skal søges realiseres, således at natur- og biodiversitetsværdierne bevares og udvikles frem mod større og bedre sammenhængende naturområder.

Indsatser indenfor Grønt Danmarkskort

Indsatsen skal ske gennem forskellige typer projekter - naturpleje, naturgenopretning, vådområdeprojekter og skovrejsning - gerne hvor det også giver gevinst for f.eks. klima, miljø, friluftsliv, turisme, sundhed og bymiljø. Intentionen er, at ny natur bliver skabt ved frivillighed og dialog med lodsejere. Lodsejere kan vælge at anvende de tilskudsmuligheder, som findes nationalt og under EU’s Landdistriktsprogram til f.eks. at finansiere en omlægning af landbrugs- eller skovbrugsdriften til mere naturvenlig drift, udtagning af lavbundsarealer og skovrejsning.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en biodiversitetsplan, som danner udgangspunkt for kommunens fremtidige arbejde med at øge biodiversiteten. Kommunalbestyrelsen vil igennem biodiversitetsplanen opstille konkrete og bæredygtige mål for den kommunale forvaltning, planlægning, projektering, anlæg og drift, der kan understøtte udviklingen af biodiversitet og skabe en rigere natur.

Inden for Grønt Danmarkskort, vil kommunalbestyrelsen gennem implementering af biodiversitetsplanen opjustere indsatsen for at:

- forbedre, udvide og skabe sammenhæng mellem den eksisterende natur, i særlig grad gammel værdifuld natur

- Beskytte og forbedre sjældne og sårbare arters levesteder

- Skabe nye levesteder for vilde planter, svampe og dyr

- øge naturværdien og arealet af skove

Grønt Danmarkskort medfører ikke en ny regulering af erhvervsinteresser eller private interesser, da udpegningen hverken indebærer ret eller pligt for lodsejere til at realisere de planlagte områder. Kortet ændrer heller ikke på det juridiske grundlag for kommunens konkrete afgørelser efter f.eks. husdyrbrugsloven.

Grundlag for udpegning af Grønt Danmarkskort

Der er til kommuneplan 2021 foretaget en ny udpegning af områder til Grønt Danmarkskort.

Ved udpegningen har kommunen taget udgangspunkt i følgende statslige krav:

1. De digitale naturkort er anvendt til at stedfæste sandsynlige levesteder for arter af sjældne og truede planter og dyr. De sandsynlige levesteder er inkluderet i udpegningen af områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og dermed også i Grønt Danmarkskort. Derudover er anvendt registrering af områder med høj naturkvalitet (HNV-kort) således, at det ved gennemgang er sikret, at områder med HNV-score større end 5, er indeholdt i Grønt Danmarkskort.

2. Alle Natura 2000-områder indgår i områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og dermed også i Grønt Danmarkskort

3. De nationale kriterier:

a) følgende områder er udpeget som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og dermed Grønt Danmarkskort: samtlige registrerede naturområder, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (moser, enge, overdrev, heder, strandenge, samt søer og vandløb), Udvalgte målsatte vandløb, som ikke er beskyttet efter lovens § 3, skove med biologisk værdi, fredede områder med store naturbeskyttelsesinteresser, natur- og vildtreservater, genoprettet lavbund, ekstensive arealer inden for strandbeskyttelseslinjen

b) Arealer, der kan udvide eller skabe sammenhæng mellem Natura 2000-områder og øvrige områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, er udpeget som potentielle naturområder. F.eks. arealer, hvor de fysiske forhold giver mulighed for at naturen kan genskabes indenfor en kort- til mellemlang tidshorisont, som f.eks. lavbundsjorde og potentielle overdrev, skove med potentiale for et øget naturindhold, rørlagte vandløb omfattet af vandområdeplaner m.m.

c) Arealer som kan bidrage til klimatilpasning, forbedring af vandmiljøet eller tilbyde rekreative muligheder er inddraget i potentielle naturområder ved at udpege: arealer som ifølge kommunens planlægning er udlagt til skov, natur og/eller rekreative formål, marginale jorder, som med fordel kunne udlægges til ny natur og arealer, som er skrånende mod sårbar natur, herunder vandløb, og ved udlægning til natur vil kunne udgøre en skærmende buffer, så næringsstoftilførslen til de følsomme naturområder kan reduceres

Desuden er det konkret vurderet, hvorvidt udpegningen er i overensstemmelse med den øvrige planlægning.

Naturrådets rolle og sammenhæng over kommunegrænser

Odder Kommune har sammen med Aarhus, Horsens, Hedensted, Samsø, Silkeborg og Skanderborg kommuner etableret Naturråd nr. 9, bestående af repræsentanter fra landbrugsorganisationer samt grønne organisationer. Naturrådet har fremlagt en række anbefalinger til kommunernes arbejde med udpegninger af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort.

Naturrådets anbefalinger er inddraget i udpegningen af Grønt Danmarkskort. Overordnet ønsker Naturrådet, at tilbagegangen i biodiversitet bliver vendt, og at diversitet i både arter, naturtyper og landskaber prioriteres i både land- og byzone med hensyntagen til udviklingsmulighederne for landbrugserhvervet.

Derudover ønsker Naturrådet, at Grønt Danmarkskort skal give bedre adgang til naturen og styrke interessen for naturen. Som anbefalet af Naturrådet er udpegningen af potentiel natur foretaget på baggrund af vurdering af arealernes potentiale, og mange udpegninger ligger på marginal landbrugsjord, dvs. nærringsfattige sandjorde og lavbundsarealer. Endvidere er der lagt vægt på ådale, når der skal skabes sammenhængende natur.

Der er gennem møder og dialog med Horsens, Skanderborg og Aarhus Kommune sikret sammenhæng i Grønt Danmarkskort.

Udvikling af naturområder inden for Grønt Danmarkskort

Ved justering af planloven februar 2020 er der fremsat krav til, at kommunerne redegør for i hvilken grad, at kommunens planlægning for udvikling af naturområder indenfor Grønt Danmarkskort er realiseret.

Grønt Danmarkskort dækker i Odder Kommune 8381 ha.

Fordelingen på områder med særlig værdifulde naturbeskyttelsesinteresser, potentiel natur, økologiske forbindelser og potentiel økologiske forbindelser ses af tabel nedenfor:

 

Kommuneplan 2021 (ha)

Særlig værdifuld naturbeskyttelse

5780

Potentiel natur

1829

Økologiske forbindelser

5662

Potentielle økologiske forbindelse

2486

Grønt Danmarkskort

8381

 

I kommuneplan 2017 er der lavet 6 selvstændige udpegninger; naturområder, potentielle naturområder, økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser, særlig værdifuld natur og Grønt Danmarkskort. Det samlede areal af udpegningerne for Kommuneplan 2017 udgør 6453 ha.

 

 

Kommuneplan 2017 (ha)

Naturområder

1067

Særlig værdifuld natur

823

Potentielle naturområder

2144

Økologiske forbindelser

1454

Potentielle økologiske forbindelse

484

Grønt Danmarkskort

4320 

I alt

6453

 

Siden udarbejdelse af temaerne til kommuneplan 2017 er planloven ændret, og der er kommet ny vejledning til Grønt Danmarkskort med præcisering af krav til kommunens udpegninger. Naturtemaet er nu samlet i ét og Grønt Danmarkskort, der udgøres af de 4 udpegninger: Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Da udpegningsgrundlaget er væsentligt ændret, kan den arealmæssige ændring af Grønt Danmarkskort ikke sammenlignes. 

Det øgede areal under Grønt Danmarkskort skyldes en ændring i udpegningsmetoden og ikke en øgning af samlet naturareal. En væsentlig forklaring på det øgede areal er, at skove indgår i udpegningsgrundlaget.

 

Siden Kommuneplan 2017 har Odder Kommune gennemført følgende projekter, der har haft til formål at styrke kvaliteten i Grønt Danmarkskort:

Natura 2000 område ”Horsens Fjord, havet øst for og Endelave”

17 ha strandenge v. Splidholm er hegnet i 2020 og afgræsses ekstensivt med kvæg.

I 2021 er der søgt om midler til hegning af ca. 17 ha strandenge på Horskær, hvor der planlægges helårsgræsning med kvæg.

Kommunen har haft en faciliterende rolle ift. igangsætning af naturpleje af naturtyper på udpegningsgrundlaget. Dette har bl.a. ført til at der er søgt om midler til hegning af mere end 30 ha sammenhængende natur ved Lerdrup Bugt.

Der er opsat adgangsbegrænsningsskilte på Alrø, for at sikre klyde og havterne ro i ynglesæsonen.


Natura 2000 område” Kysing Fjord”

22 ha fersk eng og strandeng er hegnet i 2017 og afgræsses ekstensivt med kvæg.


Grønt Danmarkskort udenfor Natura 2000 områder

Der er søgt om og modtaget midler til naturplejeprojekt med helårsgræsning af 13 ha. med en mosaik af skov, beskyttet natur, ekstensive arealer og landbrugsjord indenfor Sondrup-Åkær fredningen.

På naturareal på 6.7 ha  indenfor Sondrup-Åkær fredningen er der igangsat helårsgræsningsprojekt med kvæg.

Der er opsat hegn og igangsat ekstensiv græsning på 6 ha. i ådalen omkring Rævs Å.

 

 

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020

Naturråd

Aarhus, Horsens, Hedensted, Samsø, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommune etablerede naturråd nr. 9, der fremlagde en række anbefalinger til udpegninger af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort.

Naturrådets anbefalinger