Befolkningsudvikling

Mål

Kommunalbestyrelsen:

  • Vil arbejde for at fremme lige muligheder for alle borgere på tværs af alder, handicap, køn, etnicitet og race, religion og tro, seksuel orientering m.v.
  • Vil tiltrække borgere gennem gode bomuligheder og et stort udbud af fritidsaktiviteter, unik natur og lokale kulturtilbud.
  • Vil arbejde for, at befolkningsudviklingen sker med fokus på kommunens politik om bosætning.
  • Vil arbejde for, at borgerne bliver mødt med anerkendelse
  • Vil styrke civilsamfundets ansvar for og bidrag til fællesskabets udvikling

Redegørelse 

Den seneste befolkningsprognose for Odder Kommune er udarbejdet i samarbejde med Kommunedata (KMD) i februar 2021.

Prognosen er baseret på et bolig- og byggeprogram for Odder Kommune fra 2021, der dels afspejler de arealudlæg, der er foretaget i Kommuneplan 2021-2033, dels afspejler den erfarede byggetakt og efterspørgsel på nye boliger i Odder Kommune. Ved byudvikling planlægges for en tæthed på 9 boliger/ha. I bolig- og byggeprogrammet forudsættes, at der er etableret i alt 1859 nye boliger 1. januar 2034.

Herudover bygger prognosen på de historiske tal for Odder Kommune vedr. befolkningsudvikling, flyttemønster, husstandsstørrelser m.v. I den forbindelse bemærkes, at husstandsstørrelserne generelt har været faldende gennem en årrække. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse er på 2,21 personer. Siden 1990 er husstandsstørrelsen faldet med 0,27 personer. Det indebærer omvendt, at boligforbruget pr. indbygger har været og fortsat forventes at være stigende. 

Prognosen viser, at der samlet set kan forventes et stigende befolkningstal gennem hele perioden fra 22.979 indbyggere februar 2021 til 25.232 indbyggere i 2029. 

År 2021 2024 2027 2029
Befolkningsprognose 22.979 23.959 24.947 25.232

Med fokus på at øge bosætningen har Kommunalbestyrelsen besluttet en vision om Odder Kommunes udvikling i de kommende år. Visionen knytter an til tre temaer: "Det gode liv", "Vækst og Udvikling" samt "Økonomi". De tre temaer er gensidigt afhængige og skaber tilsammen forudsætningen for, at Odder Kommune kan udvikles som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune.

Kommunalbestyrelsen har desuden en vision om, at Odder Kommune når 25.000 indbyggere i 2025. Som man kan se af ovenstående tal, ser det ud til, at vi først når i mål med 25.000 indbyggere omkring 2028. Det kan dog være, at det sker tidligere. Det seneste overblik over antal indbyggere viste for april måned 2021 et indbyggertal på 23.072 for Odder Kommune, hvilket altså allerede er foran prognosen. 

Behov for udlæg i kystnærhedszonen

Hou

Ifølge befolkningsprognosen sker der en forventet tilflytning til Hou på 239 personer i planperioden. Med en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 2,21 vil der være brug for 114 boliger. En del af boligerne forventes etableret på Hou Havn i "Færgebyen". Herudover udlægges to nye rammeområder. 

Område Anvendelse Arealstørrelse Estimeret rummelighed
5.B.16 Boligområde til åben-lave boliger  ca. 0,5 ha 5 grunde af omkring 800 m²
5.B.14 Boligområde til åben-lav og tæt-lave boliger 8.3 ha 74 boliger
I alt   8.8 ha 79 boliger

Saksild

I følge befolkningsprognosen sker der en forventet tilflytning til Saksild by på 136 personer, hvilket svarer til et behov på 61 boliger i planperioden med en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 2,21. I det seneste halve år har Odder Kommune oplevet en stigende efterspørgsel på at bo i Saksild og en stigende efterspørgsel på at udvikle Saksild. Der er, som beskrevet under retningslinjer for byvækst, en konkret ansøgning om at etablere et bofællesskab med 15 bo enheder til børnefamilier i den nordlige del af Saksild. Særligt efterspørgslen på arealer til bofællesskaber synes at have en synergieffekt. 

Da befolkningsprognosen er udarbejdet ved årsskiftet 2020-2021, afspejler den gældende befolkningsprognose ikke denne efterspørgsel, men det udlagte rammeområde  3.B.11 forventes at kunne rumme denne efterspørgsel. 

Område  Anvendelse  Arealstørrelse Estimeret rummelighed
3.B.11 Boligområde til åben-lave og tæt-lave boliger, herunder bofællesskaber 17 ha 153 boliger

Gylling

Ifølge befolkningsprognosen sker der en forventet tilflytning til Gylling by på 51 personer, hvilket svarer til 23 boliger i planperioden. Det vurderes, at kunne rummes inden for rammeområde 6.B.2 og huludfyldning i Gylling by. 

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020