Fælles biogasanlæg

Retningslinjer

Område til placering af fælles biogasanlæg fremgår af kortet.

Fælles biogasanlæg må kun etableres med en omsætning af biomasse på op til 500 tons/døgn.

Område til fælles biogasanlæg skal friholdes for andre anvendelser, der kan være i konflikt hermed.

Anlægget skal udformes med størst mulig hensyntagen til det omkringliggende landskab og naboer med hensyn til placering af anlæggets elementer, farver, bygningsmaterialer og dimensioner.

Ved fastlæggelse af en endelig placering af fælles biogasanlæg, skal der udarbejdes visualiseringer. Visualiseringerne skal i antal og udformning være dækkende for vurderinger af både nær- og fjernpåvirkningerne.

Fælles biogasanlæg skal placeres hensigtsmæssigt trafikalt. Alternativt kan kommunen stille krav, om at tilførsel af gylle sker ved pumpning mellem landbrugsejendommene og det fælles biogasanlæg.

Statisk kort

 

Handlinger i forbindelse med "Vindmøller" indvirker i/opfylder delmål 7.2, 7.3, 12.2, 13.1 og 17.17.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at sikre, at fælles biogasanlæg med en omsætning af biomasse på op til 500 tons/døgn placeres under hensyn til husdyrbrug, infrastruktur, naboer, landskab, natur, grundvand, kulturmiljøer m.m. Det er desuden hensigten, at fælles biogasanlæg etableres med en størrelse, der kan tilpasses det tæt bebyggede landskab.

Redegørelse

I juni 2009 offentliggjorde staten en aftale om grøn vækst, der bl.a. har til formål at sammentænke miljø- og naturbeskyttelse med landbrugs- og fødevareproduktion. Målet er, at op til 50 % af husdyrgødningen skal udnyttes til grøn energi i 2020.

I henhold til de statslige udmeldinger er hovedhensynet, at fælles biogasanlæg skal placeres i forhold til gylle- og husdyrgrundlaget. Hertil kommer en række øvrige hensyn til:

  • Natur- og landskabsfredninger samt beskyttet natur og landskabelige interesser.
  • Kulturmiljøer og fredede fortidsminder.
  • Vej- og tilkørselsforhold.
  • Naboer.

Herudover kan placering i forhold til naturgasnettet indgå.

Inden for området til fælles biogasanlæg må det enkelte anlæg etableres med en maksimal omsætning af biomasse på op til 500 tons/døgn af hensyn til anlæggets indpasning i kommunens tæt bebyggede landskab og af hensyn til nærheden til dyreenhederne. Det skønnes, at der i Odder Kommune er et husdyrtryk på ca. 15.000 dyreenheder (DE). Biomasse på 500 tons/døgn svarer til et antal dyreenheder mellem 6.000 – 12.000 DE.

Området til fælles biogasanlæg er beliggende i den sydlige del af kommunen i tilknytning til naturgasnettet, de naturgasbaserede kraftvarmeværker og områder til større landbrug.

Ved fastlæggelsen af område til fælles biogasanlæg er tilstræbt at friholde den østlige del af kommunen for at bevare det åbne kystlandskab. Der er heller ikke udlagt områder til fælles biogasanlæg i kommunens erhvervsområder, da det vil forudsætte transport af husdyrgødning/gylle i byzone.

Den endelige placering af fælles biogasanlæg inden for området fastsættes i forbindelse med en konkret planlægning med udarbejdelse af kommuneplantillæg, lokalplan og evt. VVM-redegørelse. Fælles biogasanlæg kan efter en konkret vurdering placeres uden for de udpegede områder.

Et fælles biogasanlæg er et anlæg til produktion af biogas fra organisk materiale bestående primært af husdyrgødning fra flere landbrugsbedrifter, ejet og drevet af en selvstændig juridisk enhed. Det forudsættes, at fælles biogasanlæg for langt størstedelen vil være anlæg, der behandler 200 tons husdyrgødning/gylle eller derover og anden biomasse.

Der er tale om et teknisk anlæg bestående af forskellige tanke, haller, oplagspladser, høje skorstene osv. Uanset der kun kan planlægges for anlæg med en omsætning på op til 500 tons/døgn, vil anlæggene ofte virke dominerende og medføre visuelle gener i det åbne land. Det er derfor vigtigt, at det i planlægningen overvejes, hvordan anlægget kan indpasses med hensyn til placering og arkitektur. Herudover skal overvejes, om der skal etableres beplantning i tilknytning til anlægget og tilkørselsveje.

Visualiseringer skal dokumentere, at biogasanlæg kan indpasses uden at tilsidesætte landskabs-, kultur-, nabo- og naturinteresserne. Visualiseringerne skal udformes, så de giver tilstrækkeligt grundlag til at vurdere projektets nær- og fjernpåvirkning i forhold til beboelse, naturområder, landskaber, kulturmiljøer og infrastruktur (veje, højspændingsanlæg, bygningsanlæg m.v.).

Området til placering af fælles biogasanlæg er udpeget på baggrund af en vurdering af, at vejnettet har en kapacitet, der kan klare den øgede trafikmængde. Transport af husdyrgødning/gylle foregår normalt med store tankbiler. Ved en omsætning på op til 500 tons/døgn kan der forventes omkring 30 læs/døgn. Der skal i planlægningen tages hensyn til vægtbegrænsning ved broer og bygværker. I forbindelse med en konkret ansøgning vil der ske en myndighedsbehandling af projektet i forhold til det trafikale aspekt.

Efter miljøministeriets "Håndbog om miljø og planlægning" (2004) er fælles biogasanlæg klassificeret som klasse 7.

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020