Forebyggelse af klimaforandringer

Mål

Kommunalbestyrelsen:

  • Vil deltage i DK2020
  • Vil arbejde for at reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 %
  • Vil arbejde for at være klimaneutral kommune i senest 2050 med Parisaftalens målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader celsius for øje.  
  • Vil arbejde for, at der minimum hvert andet år udarbejdes et CO2 regnskab for kommunen som geografisk enhed og kommunen som virksomhed.
  • Vil arbejde for, at der minimum hvert 4 år udarbejdes et klimaregnskab for kommunen som geografisk enhed.
  • Vil arbejde for, at der planlægges for lavenergibebyggelse i byer uden for fjernvarmeområderne.
  • Vil udpege arealer til etablering af vådområder med henblik på at binde CO2.
  • Vil udpege arealer til skovrejsning og understøtte projekter til fremme af skovrejsning og etablering af vådområder med henblik på at binde CO2.

 

Handlinger i forbindelse med "Forebyggelse af klimaforandringer" indvirker i/opfylder delmål 7.2, 11.3, 11.6, 11b, 15.1, 15.2, 15.9 og 17.17.

Redegørelse

Danmark  har fået en bred aftale om en ambitiøs og bindende Klimalov, der forpligter ministre og folketinget i fremtiden. Aftalen om Klimaloven har et mål om 70 procent reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 i forhold til 1990 og et langsigtet mål om klimaneutralitet i senest 2050 og en målsætning om at temperaturen maks. stier med 1,5 grader globalt. 

Kommunalbestyrelsen blev med budgetaftale 2020 enige om at nedsætte et § 17 stk. 4 udvalg, der skal komme med forslag og initiativer som betyder, at Odder Kommune kan leve op til Klimaloven. Udvalget skal sætte Odder Kommune i stand til at tage markante skridt frem mod at reducere udledningerne af CO2, leve op til bæredygtig udvikling, sætte mål for den grønne omstilling og tilpasse sig de forandringer som uvægerligt vil komme. Udvalget skal konkret forsøge at omsætte den nye Klimalovs målsætninger til pejlemærker for det gode live i Odder Kommune. 

DK 2020

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. august 2020, at Odder Kommune skulle tilmelde sig DK2020-projektet, og i november blev kommunen optaget i partnerskabet. Bag DK2020 står: Realdania, KL, Regionerne, Danmarks grønne tænketank CONCITO samt det internationale bynetværk C40 Cities. CONCITO er overordnet projektsekretariat og videnspartner assisteret af C40, mens faglige medarbejdere fra KL/KKR og regionen understøtter kommunens udarbejdelse af klimahandlingsplanen.

Gennem DK2020 partnerskabet forpligtiger kommunen sig til at udvikle en klimahandlingsplan, der lever op til målsætninger i Parisaftalen, og som viser hvilke konkrete handlinger kommunen vil iværksætte for at blive klimarobust og CO2-neutral som geografisk enhed senest i 2050.

Planen skal inddrage alle kommunens områder samt virksomheder, civilsamfund og andre aktører. Klimahandlingsplanen samler og bygger videre på eksisterende beslutninger, planer og igangsatte projekter.

Klimahandlingsplanen forventes sendt i høring og til politisk behandling i foråret 2022, og skal afleveres og godkendes af C40 Cities i juni 2022.

Siden sidste planperiode har Odder Kommune gennem det strategiske samarbejde i Region Midtjylland fået udarbejdet et Klimaregnskab, der  er et samlet regnskab for udledning af CO2, dvs. at arealanvendelsen også indgår.

Klimaregnskabet for 2018 viser, at for at nå i mål med en 70 % reduktion af emissioner, mangler vi i Odder Kommune  at reducere 4 ton per indbygger. Samme regnestykke viser på landsplan, at den enkelte borger gennemsnitligt mangler at  reducere 6 ton. Vi ligger altså foran i Odder Kommune med en reduktion på 2 ton per indbygger. 

Strategiske Energiplan - en del af DK 2020

Som en del af DK 2020 projektet vil Kommunalbestyrelsen udarbejde en Strategisk Energiplan for en bæredygtig energiforsyning af kommunen som geografisk enhed. Den Strategiske Energiplan skal sikre et fremtidigt energisystem, der både er CO2-neutralt, energieffektivt og fleksibelt. Der skal være et optimalt samspil mellem energibehov og energiforsyningen, der sikrer, at energiressourcerne bliver udnyttet mest optimalt. Det er en opgave, der skal løftes i flok. Alle skal være med, hvis målet om CO2-neutralitet skal opnås. Der vil i høj grad være tale om samarbejde med borgere og erhvervsliv. 

Der er i kommuneplanen allerede flere muligheder for at udbygge en CO2-neutral energiforsyning. Der er siden sidste planperiode etableret 2 vindmølleområder ved Torrild og Tendrup Vestermark. Der resterer 2 vindmølleområder beliggende ved Ondrup (1.V.3) og Hadrup (8.V.4). Kommunalbestyrelsen vil ved konkrete ansøgninger tage stilling til opførelse af vindmøller inden for de 2 områder.

Der udlægges 3 landbaserede solenergiområder med denne planperiode. Et solenergiområde sydvest for Torrild 1.SOL.1), et solenergiområde syd for Hadrup (8.SOL.1) samt et område syd for Rude Havvej (3.SOL.1).

Ligeledes er der udlagt et område til fælles biogasanlæg mellem Ørting og Gylling. Ved konkret ansøgning vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til opførelse af et biogasanlæg inden for området. Endelig vil Kommunalbestyrelsen i dialog med forsyningsværkerne arbejde for en bæredygtig fjernvarme og udvide fjernvarmeområderne, så fossile brændsler erstattes med bæredygtig fjernvarme. 

Kommunen arbejder derudover generelt på at begrænse trafikken på vejene. Et væsentligt mål i kommunens trafiksikkerhedsplan er, at flere skoleelever benytter cyklen frem for at blive bragt til og fra skole i bil. Desuden deltager kommunen aktivt i arbejdet med etablering af Letbanen i det Østjyske område. Målet er, at flytte en del af den persontransport, der foregår med bil på Aarhusvej til den kollektive trafik.

Endelig arbejder kommunen på at nedbringe udledningen af CO2 fra forbruget af el og varme i kommunens egne bygninger, idrætsanlæg, færge (Tunø Færgen), tjenestekørsel og vintertjeneste.

Herudover ønsker Kommunalbestyrelsen gennem udlæg af nye skovrejsningsområder og nye vådområder at bidrage til at nedbringe udledningen af CO2. En hektar skov binder 14 tons CO2 årligt, hvilket svarer til udledningen fra 1½ borger.

 

 

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020