Landbaserede solenergianlæg

Retningslinjer

Områder til opsætning af landbaserede solenergianlæg fremgår af kortet. 

Ved planlægning for nye områder til solenergiproduktion, skal der tages hensyn til en:

  • Hensigtsmæssig placering i forhold til synlighed
  • Hensigtsmæssig placering i forhold til el-nettet og/eller fjernvarmeområder.
  • Hensigsmæssig placering i forhold til evt. fremtidig byudvikling

Solenergiområder skal afskærmes af en beplantningszone på min. 10 m rundt om anlægget. Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske sorter og bidrage til at øge biodiversiteten. 

I sammenhæng med beplantningszonen skal der etableres stier/trædestier, så området gives en merværdi for det omgivende landområde. I beplantningszonen kan man arbejde med terrænet ved at implementere bæredygtig jordhåndtering, så der f.eks. kan etableres mountainbikespor i zonen. 

Plejen af anlæggets jord skal som hovedregel foregå ved afgræsning elle med høslæt. Lavbundsområder inden for det enkelte solenergianlæg kan omdannes til vådområder.

Trådhegn omkring anlægget skal som hovedregel etableres på indersiden af beplantningszonen og hegnet skal hæves ca. 15 cm så det ikke virker som en barriere for små dyr. 

Serviceveje skal anlægges med grus belægning

Solenergipanelerne må ikke være reflekterende

Solenergianlæg kan ikke opsættes inden for Eltransmissions servitutareal.

 

Statisk kort

 

Handlinger i forbindelse med "Landbaserede solenergianlæg" indvirker i/opfylder delmål 7.2, 7.3 og 13.1.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at sikre, at solenergipanelerne tilpasses det enkelte område under hensyntagen til nabobeboelser og landskabet samt at området placeres, hvor den producerede strøm har nem vej til el nettet. 

Redegørelse

Det er en national interesse at fremme udbygningen af vedvarende energi i Danmark, men det er ikke en national interesse at udpege områder til solenergianlæg. Vedvarende energi f.eks. i form af strøm fra solenergianlæg er et af tiltagene i forebyggelse af klimaforandringer og en reduktion af drivhusgasudledningerne.  Kommunalbestyrelsen vedtog Plan- og Agenda 21 strategi 2020 på møde den 31.8.2020, hvor det blev besluttet, at vi vil undersøge og udpege areal(er) til jordbaserede solenergianlæg ved kommuneplanrevisionen. Der indgik i alt 6 ønsker til områder med jordbaserede solenergianlæg i høringsfasen til Plan- og Agenda 21 strategi 2020.

På samme møde vedtog Kommunalbestyrelsen, at udarbejde en landskabsanalyse efter landskabskaraktermetoden for at kvalificere udpegningen af bevaringsværdige landskaber samt større sammenhængende landskaber. Landskabet er gennemgået og de ønskede områder er vurderet ud fra en landskabelig betragtning og ud fra hensynet til at holde en hensigtsmæssig afstand til nabobeboelser. Ved gennemgang af ovennævnte præmisser er det fundet frem til, at ét af områderne medtages i udpegningen. Det er området ved Krogstrupvej, også benævnt rammeområde 1.SOL.1. De øvrige ansøgte områder ligger enten inden for område med bevaringsværdige landskaber eller hensynet til flere nabobeboelser vægtes højt. Derudover peges på at udlægge to områder, der ikke er ansøgt om. Det drejer sig om rammeområde 8.SOL.1 syd for Hadrup og rammeområde 3.SOL.1 øst for Odder by. Udpegning af områder til solenergianlæg er ikke udtømmende, men kan nu kvalificeres ved at kigge på områder udpeget til bevaringsværdige landskaber.   

Solenergiområder 

Der udpeges i alt 3 områder som vist på kortet. 

Område 1.SOL.1 ved Krogstrupvej etableres i tilknytning til de eksisterende vindmøller og udgør et område på ca. 63 Ha. Herved kombineres de to energiproduktioner - solceller og vindmøller. 

Område 8.SOL.1 syd for Hadrup består af to solcelleområde med et samlet areal på ca. 56 Ha og etableres i tilknytning til de eksisterende vindmøller syd for Hadrup. Herved kombineres de to energiproduktioner - solceller og vindmøller.  

Område 3.SOL.1 ligger øst for Odder by, syd for Rude Havvej og udgør et areal på ca. 69 Ha.

Opstilling af solenergianlæg skal ske på baggrund af en lokalplan og højst sandsynligt en miljøkonsekvensrapport (VVM), der redegør for de konkrete landskabelige, naturmæssige, kulturhistoriske og jordbrugsmæssige interesser samt for påvirkningen af nabobeboelser. Lokalplanerne vil blive tillagt bonusvirkning, så de erstatter landzonetilladelser. 

Kystnærhedszonen

Området 3.SOL.1 ligger inden for kystnærhedszonen med en mindste afstand til kysten på ca. 1,8 km ved Norsminde Fjord og en afstand på 2,58 km til Rude Strand. Området er fundet efter besigtigelse af Odder Kommunes landskaber ved udarbejdelse af landskabskarakteranalysen. Ved besigtigelsen blev landskabet screenet for områder, der kunne være egnede til udpegning af solenergianlæg. Der blev lagt vægt på, at områderne skulle ligge uden for bevaringsværdige og større, sammenhængende landskaber og i nærheden af el-nettet. Der blev i alt fundet 3 udpegninger, hvoraf den ene udpegning, 3.SOL.1, ligger inden for kystnærhedszonen. Der er ved besigtigelsen ikke fundet alternative placeringer, der er oplagte til at udpege til solenergianlæg. 

Området 3.SOL.1 er relativt fladt og ligger bag sommerhusområdet Rude Strand, landsbyen Rude og lokalcenterbyen Saksild. Der er ikke udsigt til kysten fra selve området og etablering af solenergianlægget hindrer ikke adgang til kystlandskabet. Det er en planlægningsmæssig og funktionel begrundelse, at området ligger tæt på el-nettet og den eksisterende infrastruktur. Ved etablering af en afskærmende beplantningszone rundt om anlægget, som beskrevet i retningslinjen, vil området kunne afskærmes i forhold til de relativt få nabobeboelser. Solenergianlægget skal indpasses i området, så de eksisterende jorddiger bevares og beskyttes. Herved vil solenergianlægget synes mindre i skala. 

VE - loven

Lov om fremme af vedvarende energi indeholder ordninger, der skal fremme produktionen af vedvarende energi fra solenergianlæg: værditabsordningen, køberetsordningen og garantiordningen.

Værditabsordningen giver mulighed for erstatning til naboer, hvor der kan påvises et værditab ved etablering af solenergianlæg.

Køberetsordningen sikrer, at fastboende eller ejere af en fritidsbolig inden for en afstand på 4,5 km fra solenergianlæggene tilbydes mindst 20 % af andelene i et solenergiprojektet. 

Garantiordningen indeholder en garantifond for lokale vindmølleprojekter. Garantien er på op til 500.000 kr. til de forudgående undersøgelser og planarbejdet.

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020