Veje

Retningslinjer

Reserverede arealer til anlæg af veje, forlægninger og større udvidelser fremgår af kortet.

Nye veje skal placeres og udformes, så der tages videst muligt hensyn til miljøet, naturen og landskabet.

Statisk kort

Handlinger i forbindelse med "Veje" indvirker i/opfylder delmål 11b og 15.9.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at reservere de nødvendige arealer til udbygning af kommunens vejnet.

Redegørelse

Kortet viser det principielle forløb af nye veje, større udvidelser og forlægninger. Der vil i forbindelse med den videre planlægning blive forhandlet med de involverede parter om den detaljerede linjeføring.

Vejprojekterne omfatter både veje, som Kommunalbestyrelsen har til hensigt at anlægge inden for den kommende planperiode, samt veje som Kommunalbestyrelsen har til hensigt at anlægge inden for et længere tidsperspektiv.

I forrige planperiode i 2017 blev Snærildvej mellem Vennelundsvej og Vestermarken trafiksaneret og der blev etableret cykelstier på Snærildvej mellem rundkørslen ved Grobshulevej og Vestermarken i 2016-2017.

Vejprojekterne omfatter:

 • Århusvej - Rådhusgade: Etablering af tredje spor med svingbaner. Projekterne etableres løbende.
 • Nordlig forbindelsesvej: Den vestlige forbindelsesvej (Grobshulevej) videreføres til Århusvej.
 • Ny forbindelsesvej ved Torrild mod mod Horsens og E45 (syd).
 • Østlig forbindelsesvej: Ny forbindelsesvej øst om Odder mellem Horsensvej og Århusvej, via Houvej og Rude Havvej. Forbindelsesvejen opdeles i 3 etaper: 
  1. etape: Mellem Rude Havvej og Houvej
  2. etaper: Mellem Houvej og Horsensvej
  3.etape: Mellem Rude Havvej og Århusvej
 • Houvej ved Havnen, trafiksanering af krydset Houvej - Strandvej - Færgehavnen - Havnepladsen.

Ud over ovenstående vejprojekter må det forventes, at nogle af de bestående veje skal forbedres. Retningslinjerne forhindrer derfor ikke andre mindre udvidelser og reguleringer på samtlige eksisterende veje.

Miljøkonsekvensrapport - VVM

Vejanlæg, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet, kan kun realiseres på baggrund af et kommuneplantillæg og en redegørelse for anlæggets virkninger på miljøet – en såkaldt Miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse.)

Der skal altid udarbejdes miljøkonsekvensrapport for nye motorveje, motortrafikveje, firsporede veje og udvidelse af tosporede veje til fire spor (mindst 2 km), samt for overordnede veje gennem områder, der i kommuneplanen eller anden overordnet planlægning er udlagt til naturområder.

Der skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport for andre vejprojekter end de nævnte, når anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020