Skovrejsning uønsket

Retningslinjer

Områder, hvor skovrejsning er uønsket, fremgår af kortet.

Områder, hvor skovrejsning er uønsket, omfatter byvækstområder, bevaringsværdige landskaber (hvor skovkarakteren ikke er karaktergivende for landskabstypen), bevaringsværdige kulturmiljøer, kirkeindsigtsområder, naturområder, potentielle naturområder, lavbundsarealer, råstofområder og vindmølleområder.

Statisk kort

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at beskytte landskabsområder med særligt karakteristisk geologisk indhold og bevaringsværdige landskaber, hvor skovrejsning ikke understøtter landskabskarakteren. Derudover skal retningslinjerne beskytte værdifulde naturtyper, indsigter til kirker og bevaringsværdige kulturmiljøer.

Redegørelse

Områder, hvor skovtilplantning er uønsket, er de områder, hvor kommunen har vurderet, at skovrejsning vil stride mod andre hensyn. Det gælder f.eks. naturområder som enge og overdrev samt kirke- og herregårdsomgivelser. Desuden skal retningslinjerne sikre, at udnyttelsen af arealer, der er planlagt til byudvikling, råstofindvinding, vejanlæg, vådområder, nye naturområder og vindmøller, ikke begrænses af skovtilplantning. I alt er ca. 52 km² af kommunen udpeget som områder, hvor skovrejsning er uønsket.

I planperioden er afgrænsningen af skovrejsning uønsket tilpasset i de området hvor udpegningen af landskabskarakteren viste at skovkarakteren er karaktergivende for det pågældende landskab.

Energiskov, pyntegrønt og juletræer

Produktion af energiskov, pyntegrønt og juletræer betragtes som en landbrugsafgrøde, og kan derfor produceres på landbrugsarealer. Kulturer med juletræer og pyntegrønt må dog ikke udvikle sig til skov, når de ligger i et område, hvor skovtilplantning er uønsket.

Plantning af træer

Alle ønsker om at plante skov i områder, hvor skovtilplantning er uønsket, skal vurderes i forhold til bevaringsværdige landskabet. Odder Kommune kan efter ansøgning og en konkret vurdering give dispensation til skovplantning, hvor særlige forhold taler for det, hvis det understøtter landskabskarakteren. 

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020