Odder bymidte

Mål

Kommunalbestyrelsen:

 • Vil sikre Odder som en rigtig by med et levende butiks- og kulturliv
 • Vil skabe nye forbindelser på tværs af de eksisterende parallelle strøg i Odder bymidte, så bygæsterne bliver ledt rundt i hele bymidten 
 • Ønsker at skabe nye, grønne rekreative byrum og attraktive mødesteder, som tilbyder fællesskaber for alle - bl.a. Folkeparken og Torvet
 • Ønsker at de 4 unikke bymiljøer i den centrale bymidte - nemlig det raffinerede, det rekreative, det robuste og det rustikke bymiljø - bevares og udvikles med hver deres kvaliteter og funktioner 
 • Vil fortsætte de strategiske afprøvninger som metode til borgerinddragelse, nye tværgående samarbejder og fysiske byrumsforsøg. Derved virkes for udviklingsstrategiens 3 overordnede indsatsområder – byens sociale, organisatoriske og fysiske lag
 • Vil virke for at fortsætte en city manager-funktion i Odder bymidte, som i samarbejde med byplanlæggeren kan være drivende kræfter for realisering af udviklingsstrategiens indsatsområder og handlingskatalog

Handlinger i forbindelse med "Odder bymidte" indvirker i/opfylder delmål 11.3, 11.4, 11.7, 11b, 15.9 og 17.17.

Redegørelse

På baggrund af brede borgerinddragende processer vedtog Kommunalbestyrelsen en  udviklingsstrategi for Odder bymidte i maj 2019. Udviklingsstrategien blev til i samarbejde mellem bymidteaktører, der tog del i fysiske byrumsforsøg i 2018, og Odder Kommune modtog støtte fra Realdania til at gennemføre processen sammen med rådgivergruppen Hele Landet.

Folkeparken var det største og mest vellykkede af de 4 fysiske byrumsforsøg, og er derfor et af de anlægsprojekter, Kommunalbestyrelsen har valgt at realisere.

 

Dronefoto fra den strategiske afprøvning af Folkeparken, september 2018

 

Udviklingsstrategien omfattede ikke området ved Vita Park, idet Vita Park vurderedes for langt væk fra handelsgaderne og den oplevede bymidte.

Hovedgrebene

Udviklingsstrategiens fysiske hovedgreb er

 • at skabe nye forbindelser på tværs af de eksisterende parallelle strøg, så et cirkulært flow leder bygæsterne rundt i hele bymidten. 
 • at skabe nye rekreative byrum og mødesteder.
 • at de 4 unikke bymiljøer i den centrale bymidte bevares og udvikles med hver deres kvaliteter og funktioner. 

Bymiljøerne

Udviklingsstrategien udpeger 4 bymiljøer, som skal udvikles i respekt for miljøernes særlige kvaliteter:

 • det raffinerede bymiljø bestående af Torvet og handelsgaderne Rosensgade og Holsteinsgade.
 • det rekreative miljø omkring Odder Å.
 • det robuste bymiljø, der består af dagligvarebutikker og parkeringsområder omkring Kvickly på Nørregade.
 • det rustikke bymiljø, der er potentiale for at udvikle på banearealerne omkring Odder Station.

 

De 4 bymiljøer

 

Vision 

"Odder, en rigtig by - grøn og levende for alle"

Visionen for Odder bymidte er, at Odder er en rigtig by med butiks- og kulturliv - nu og i fremtiden. Byrummene har grøn karakter, er attraktive og tilbyder levende fællesskaber for alle.

Odder bymidte er kendt for sine attraktive bymiljøer med særlige stemninger, identiteter og oplevelser. Det er en bymidte, der appellere til alle - uanset køn, alder, profession og kultur. En bymidte, der også er et populært besøgsmål for gæster.

Odder bymidte har et attraktivt, velfungerende og varieret handelsliv. Torvet er bilfrit, og specialbutikker og caféer er koncentreret her og i Rosensgade og Holsteinsgade. Torvet fungerer som byens scene og udstillingsvindue for oplandets tilbud og produkter. Pladsen danner ramme om tilbagevendende markedsdage og events, hvor virksomheder fra oplandet tilbyder deres specialprodukter.

Udviklingen af bymidten og dens tilbud er forankret i et aktivt og synligt Bymidteforum, der samler byens aktører og inspirerer, engagerer og motiverer borgerne i byens udvikling.

Udviklingsprincipper

Et overordnet tilgang til byudviklingen er at koble den abstrakte, visionære fremtid med den konkrete, praktiske nutid gennem strategisk aktionsplanlægning. På den måde forbedres chancerne for at de langsigtede planer understøtter en ønsket udvikling og bruges i praksis. Strategien beskriver 4 udviklingsprincipper med underpunkter:

Vi er modige og ambitiøse

 • Vi træffer klare valg, der understøtter byen som en attraktiv, blå/grøn hverdags- og handelsby og styrker den fælles fortælling.
 • Vi tør prioritere og satse på kvalitet i de løsninger, vi vælger.
 • Vi tager chancer og griber initiativer.

Vi bygger på stedbundne kvaliteter

 • Vi anvender vores landskabelige og bygningsmæssige arvesølv aktivt i udviklingen af bymidten.
 • Vi forbinder byens attraktioner og daglige liv socialt, organisatorisk og fysisk.
 • Vi udvikler rum til forskellige typer fællesskaber med udgangspunkt i stedets identitet og kvaliteter, der skaber anledning til besøg i bymidten.

Vi er åbne og nysgerrige

 • Vi bygger på aktivt medborgerskab og innovative virksomheder med udgangspunkt i byens stærke andelstraditioner.
 • Vi praktiserer synligt værtsskab i vores forskellige byrum.
 • Vi hjælper dem, der har idéer, de gerne vil afprøve.

Vi udvikler, afprøver og evaluerer

 • Vi udvikler prototyper i 1:1, der skal undersøge og skabe dialog om strategiske projekter i bymidten.
 • Vi opsamler systematisk erfaringerne fra afprøvningerne og evaluerer pilotprojektet op mod visionen og hovedgrebet.
 • Vi vurderer og justerer inden vi realiserer det endelige projekt.

Indsatsområder

Strategien definerer 3 overordnede indsatsområder som redskaber for realisering af projekter, nemlig byens sociale, organisatoriske og fysiske lag.

Gennem de forskellige afprøvninger i strategiudarbejdelsen har vi høstet erfaringer, der kan bruges i det videre arbejde med etablering og drift af redskaber og støttefunktioner. Bl.a. behovet for en bymidtekoordinator som drivende kraft for tværgående aktiviteter og årshjul.

Sociale indsatser

De sociale indsatser skal sikre og udvikle bymidten som mødested og handelscenter for flere borgere og besøgende, som aktivt bruger bymidten og fungerer som positive ambassadører for den. Bymidteforum etablerer en aktørbank af projektmagere, der har til formål at varetage udadvendte aktiviteter og events, som henvender sig til forskellige målgrupper. Bymidteforum tager ejerskab til at kommunikere budskabet og anvender en bred vifte af redskaber i kommunikationen.

Organisatoriske indsatser

De organisatoriske indsatser skal sikre og udvikle sammenhænge mellem handels-, erhvervs- og kulturlivet, og mellem byen og oplandet. FNs Verdensmål nr. 17, Partnerskaber for handling, adresseres, idet bymidteaktørerne udbygger de offentlige og private samarbejder i processen. Den organisatoriske indsats drives af en city manager i fællesskab med kommunens byplanlægger, som skal varetage tværgående samarbejder om bymidten. 

Fysiske indsatser

De fysiske indsatser skal sikre og udvikle bymidtens bebyggelser, byrum og trafikale anlæg. FNs Verdensmål nr. 11, Bæredygtige byer og lokalsamfund adresseres, idet afprøvninger som metode gør byudviklingen mere inkluderende. Kommunens byplanlægger sikrer fremdrift i forberedelsen af de større anlægsprojekter og fysiske afprøvninger i bymidten, og i samarbejde med city manageren varetages realiseringen af det cirkulære flow i form af den rette placering af bymidtens tilbud og attraktioner.

Handlingskatalogets åbningstræk
Udviklingsstrategien indeholder et handlingskatalog, der prioriterer 3 anlægsprojekter som skal etableres først:

 • Folkeparken 
 • Torvet
 • Klimaboulevarden i Aabygade

 

Visualisering fra det vindende konkurrence forslag for Folkeparken, BOGL/Wsp, 2020

 

Disse 3 anlægsprojekter er i overensstemmelse med udviklingsstrategiens hovedgreb, idet de skal skabe nye forbindelser på tværs ved at etablere rekreative byrum som mødesteder. Byfornyelsesprojekterne skal samtidig bevare og udvikle byens unikke bymiljøer, så Odder fortsat kan være en attraktiv handelsby.

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020