Strækningsanlæg

Retningslinjer

Linjeføringer af højspændingsledninger, kraftvarmeledninger og naturgasledninger fremgår af kortet.

Tekniske strækningsanlæg skal placeres, så rådighedsindskrænkninger i omgivelserne og påvirkninger i øvrigt af det omgivende miljø begrænses mest muligt.

Reservationszonerne til kraftvarmeledninger omfatter 100 m brede bælter omkring linjeføringens midte.

Statisk kort

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at begrænse antallet af tekniske strækningsanlæg over jorden og disses påvirkning af omgivelserne.

Redegørelse

Tekniske strækningsanlæg er højspændingsledninger, veje, jernbaner, naturgasledninger, spildevandsledninger, fjernvarmeledninger, olieforsyningsledninger m.v. Retningslinjerne vedrører anlæg, som har regional betydning. Det vil sige anlæg, som forløber gennem flere kommuner. Der er tale om anlæg der i sig selv kun beslaglægger et begrænset areal, men kan påvirke omgivelserne i stor afstand. Dertil kommer, at tilhørende deklarationsarealer (byggelinjer, sikkerhedszoner m.m.) betyder, at der skal reserveres større arealer til de pågældende anlæg.

Højspændingsanlæg

Retningslinjerne omfatter arealer til fremtidige ændringer og udbygning af luftledningsnettet over 100 kV. Der er p.t. ikke foretaget reservationer til nye luftledninger over 100 kV i kommunen.

Principper

Nye 400 kV-ledninger kan normalt fremføres som luftledninger. Det bør dog i særlige tilfælde overvejes at kabellægge ledninger i korte stræk. Det er f.eks. i forbindelse med indfødning til større byer, eller hvor en luftledning vil få væsentlige konsekvenser for nationale naturinteresser, og der ikke findes acceptable alternative linjeføringer.

Eventuelle nye 150 kV-forbindelser etableres som hovedregel som jordkabler. Kun i ganske særlige tilfælde bør luftledninger overvejes. F.eks. som første trin i en senere 400-150 kV kombiledning og eventuelt i tilfælde med store behov for overføringsevne på 150 kV-niveau over større afstande.

Eksisterende luftledninger tilstræbes fjernet eller kabellagt, hvis ledningernes placering er uhensigtsmæssig for bymæssig bebyggelse eller væsentlige naturinteresser.

Nye 60 kV-ledninger kabellægges. Eksisterende luftledninger kabellægges, hvis ledningen er uheldig for bymæssig bebyggelse eller væsentlige naturinteresser.

Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, bør ikke opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg. Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner. Begrebet "tæt på" kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering.

Miljøkonsekvensrapport - tidligere VVM

400 kV- og 150 kV-luftledninger på mindst 2 km kan kun etableres på baggrund af et kommuneplantillæg og en vurdering af anlæggets virkninger på miljøet, en såkaldt miljøkonsekvensrapport.

Sanering af luftledninger
Luftledninger fjernes først og fremmest i eksisterende byområder og i områder af særlig landskabelig interesse.

Saneringer af luftledninger i øvrige byområder og naturområder overvejes først, når ledningerne står over for en større renovering.

Planlægning af nye tekniske strækningsanlæg
Ønskes tekniske strækningsanlæg placeret inden for en radius af 5 km fra forsvarets øvelsespladser samt skyde- og øvelsesterræner, skal forsvarets bygningstjeneste høres.

Opstilling af højspændingsmaster og -ledninger kan være i modstrid med forsvarets interesser, hvad angår skydeområder, radiokædeforbindelser, radarstationer m.v. Byrådet vil derfor inddrage forsvarsministeriet (forsvarets bygningstjeneste) ved planlægning af nye højspændingsanlæg inden for en radius af 12 km fra et af forsvarets anlæg.

Anlæg på 100 m og højere skal anmeldes til statens luftfartsvæsen. Inden opstilling skal der være udstedt en attest om, at den hindring som anlægget udgør, ikke skønnes at udgøre en fare for flyvesikkerheden.

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020