Sundhed

Mål

Kommunalbestyrelsen:

Vil understøtte borgerne i at mestre hverdagslivet.
Vil forebygge at sygdom opstår eller forværres.
Vil gøre det sunde valg til det lette valg.
Vil minimere den sociale ulighed i sundhed.

Desuden har kommunalbestyrelsen valgt at sætte særligt fokus på Verdensmål nr. 3: Sundhed & Trivsel - Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

De fysiske rammer og omgivelser i Odder Kommune har stor betydning for at understøtte udmøntningen af kommunalbestyrelsens visioner for borgernes sundhed. 

Handlinger i forbindelse med "Sundhed" indvirker i/opfylder delmål 3.5 og 3.6.

Redegørelse

Odder Kommune ser sundhed som et bredt begreb, der favner både fysisk og mental sundhed, hvor borgeren trives og indgår i fællesskaber med andre mennesker. Sundhed er et middel til at leve et godt liv, der defineres af den enkelte borger. Samtidig arbejder Odder Kommune ud fra, at der ikke er én vej til et sundere liv, men at flere forskellige veje fremmer sundheden.


For at skabe det bedste grundlag for at behandle sygdom og fremme borgernes sundhed samarbejder Odder Kommune med både private aktører, frivillige personer, foreninger og organisationer. Nogle indsatser er etableret i kommunens lokaler mens andre finder sted i lokalsamfundet. Det er afgørende, at tilbuddene er tæt på borgerne og deres hverdag. Dette er bl.a. også hoved essensen i "Det nære Sundhedsvæsen", som Odder Kommune i disse år udvikler og styrker yderligere i samarbejde med centrale aktører.


Et eksempel på Odder Kommunes tværfaglige og tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet er det kommende sundhedshus, som opføres i VitaPark. Fra udgangen af 2022 vil Odder Sundhedshus danne rammen om et endnu tættere tværsektorielt samarbejde mellem private og kommunale aktører i Odder Kommune og særligt med de praktiserende læger, som alle vil have til huse i Sundhedshuset. Med Odder Sundhedshus bliver det muligt at styrke udvikling og implementeringen af "Det nære Sundhedsvæsen" med sammenhængende forløb og sundhedstilbud nær borgeren.


Sundhedshuset er en udbygning af det allerede etablerede VitaPark Odder, som har fokus på kultur og bevægelse og rekreative tilbud, som direkte og indirekte kan være med til at påvirke borgernes livsstil og sundhed. Med etableringen af VitaPark Odder er det lykkedes Odder Kommune at skabe attraktive rammer for private og offentlige sundhedsaktører, private iværksættere samt offentlige instanser. Odder Kommune vil arbejde videre med den positive udvikling af VitaPark Odder som et univers for sundhed, så Odder Kommune også fremover kan imødekomme de stadigt mere komplekse opgaver og behov, der følger med udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Odder Kommune har følgende fysiske institutioner til behandling, pleje og rehabilitering af patienter: Korttidsafsnit med 11 korttidspladser og 3 akut pladser, sygeplejeklinik der er åbent for sygeplejefaglige indsatser som sårbehandling og medicinadministration, samt Træningscentret med velfungerende træningsfaciliteter som varetager ambulante træningsopgaver samt patientrettede forebyggelsestilbud. Se afsnittet vedrørende ældre og handicappede for faciliteter målrettet denne gruppe.


Én af kommunalbestyrelsens visioner er at mindske den sociale ulighed i sundhed. Forskning peger på, at strukturel forebyggelse er en af de afgørende metoder til at fremme lighed i sundhed. Derfor har Odder Kommune særligt fokus på at arbejde med strukturel sundhedsfremme og forebyggelse, som sætter rammerne for en sundere adfærd. Et eksempel på dette er den politiske prioritering af at skabe røgfri miljøer og arealer f.eks. på legepladser, i parker og ved træningsfaciliteter.


En anden måde at arbejde med strukturer og rammer på sundhedsområdet er Odder Kommunes indsats målrettet fysisk aktivitet, hvor målet er at skabe rammer, der indbyder til bevægelse og fysisk aktivitet for alle borgere i kommunen. De grønne områder inviterer til bevægelse og har en gavnlig virkning på folkesundheden både fysisk og mentalt. Derfor er det vigtigt, at alle borgere i Odder Kommune har adgang til nærliggende grønne områder. Kommunalbestyrelsen har prioriteret, at der som en del af sundhedsstrategien skal skabes let adgang til idrætsfaciliteter, legepladser og rekreative arealer. Samtidig skal infrastruktur og planlægning fremme aktiv transport og fysisk aktivitet. Et eksempel på dette er det vedvarende arbejde med at etablere stier og cykelstier på tværs af kommunen.


Odder Kommune skal netop til at påbegynde arbejdet med en strategi på sundhedsområdet, som vil sætte retningen for sundhedsindsatserne i de kommende år.

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020