Bæredygtig jordhåndtering

Genanvendelse af overskudsjord

Retningslinjer

Områder til bæredygtig jordhåndtering fremgår af kortet.

Overskudsjord skal søges håndteret lokalt.

Ved lokalplanlægning, konkrete projekter og anlæg skal det søges at skabe jordbalance, således at opgravet jord anvendes inden for projektarealet.

Der udlægges 2 arealer, hvor der kan planlægges for genanvendelse af overskudsjord:

  • Odder vest: Området skal anvendes til rekreative formål og være med til at sammenbinde en grøn struktur vest om Odder by. Arealet udlægges til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord.
  • Hou nordvest: Området skal anvendes til rekreative formål og evt. kombineres med parkeringsareal. Arealet udlægges til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord. Der skal laves en risikovurdering i forhold til grundvandsressourcen i området.

For de 2 udpegede arealer til genanvendelsesområder gælder, at overskudsjorden skal placeres og modelleres efter en godkendt landskabsplan.

Statisk kort

Handlinger i forbindelse med bæredygtig jordhåndtering indvirker på/opfylder delmål 3.4, 11.7, 11.b, 12.2, 12.5, 13.2, 15.2, 15.9

Formål

Overskudsjord skal betragtes som en ressource, der skal bruges til gavn for både samfundet, miljø og en mere bæredygtig økonomi.

Ren og lettere forurenet overskudsjord skal kunne håndteres inden for kommunegrænsen i videst mulig omfang.

Den rene overskudsjord, der fremkommer ved lokale bygge- og anlægsprojekter, skal så vidt muligt genanvendes lokalt og være med til at bidrage til nye rekreative eller visuelle kvaliteter til området, så den bekostelige og miljøbelastende transport af jorden mindskes og gerne undgås.

Den lettere forurenede overskudsjord skal kunne afleveres i centralt placerede og let tilgængelige områder inden for kommunegrænsen hvor det anvendes til sundhedslandskaber, støjvolde, i forbindelse med klimatilpasning o. lign.

Redegørelse

Odder Kommune arbejder for, at overskudsjord betragtes som en ressource, der kan skabe nye værdier og gavne – både i samfunds/rekreativ, miljømæssig og økonomisk forstand. Anvendelsen af overskudsjord vil derfor indgå med retningslinjer omkring overskudsjord i Kommuneplan 2021-2033 og fremadrettet.

Odder Kommune er i vækst og der opgraves og bortskaffes store mængder overskudsjord ved kommunens mange byggeprojekter. Retningslinjerne for håndteringen af overskudsjorden skal være med til at sikre at både jordhåndteringen og genanvendelsen i Odder Kommune sker på en bæredygtig måde, der er med til at give samfundet mere værdi f.eks. sundhedslandskaber/rekreative landskaber, støjvolde eller klimatilpasningsprojekter.

Odder Kommune arbejder for at jord fra bygge- og anlægsprojekter ikke længere skal betragtes som et restprodukt med begrænsede bortskaffelsesmuligheder. Overskudsjorden skal tænkes ind i kommune- og lokalplanlægningen, så der er handlemuligheder, når projekterne er under udarbejdelse, og der arbejdes for at overskudsjorden ikke ender som et rest produkt uden lokalværdi, der transporteres over lange afstande i stedet for at anvende den lokalt. Jordtransporten belaster miljøet og er med til at fordyre de forskellige bygge- og anlægsprojekter.

Der arbejdes for at fremme genanvendelsen af ren og lettere forurenet overskudsjord i offentlige og private projekter. Der er udpeget 2 nyttiggørelsesprojekter i Odder Kommune, til anvendelse af overskudsjord, der skal planlægges for. Planlægningen af nyttiggørelsesprojekterne forventes i gangsættes i planperioden, så det sikres at mulighederne er tilgængelige når der opstår overskudsjord, som ikke kan anvendes inden for projekt området, således at den store mængde overskudsjord, der vil komme i

Odder Kommune kan anskues og anvende som en ressource for de nyttiggørelsesprojekter, der ønskes planlagt.

Retningslinjerne og nyttiggørelsesprojekterne skal sikre, at overskudsjorden placeres hensigtsmæssigt i landskabet. Der skal ved hvert nyttiggørelsesprojekt udarbejdes en landskabsplan, der anviser hvordan overskudsjorden skal modelleres. På den måde er landskabsplanerne med til at sikre at overskudsjorden er tilpasset det omkringliggende landskab og evt. bymiljø og kan tilføre nye værdier og rekreative kvaliteter.

Odder kommune vil i lokalplanlægning af nye byudviklingsområder, ved anlægsprojekter og andre konkrete projekter, sikre at der arbejdes med konkrete forslag til lokal genanvendelse af ren overskudsjord, og dermed søges at skabe jordbalance i området. Det betyder, at opgravet jord skal søges anvendt inden for projektarealet.

Forurenet jord bortskaffes til rensning eller til miljøgodkendt deponi uden for Odder Kommune.

Herunder en beskrivelse af de 2 nyttiggørelsesprojekter:

  • Odder vest (1.RE.15)

Området ved Odder vest skal anvendes til større rekreative og kuperet landskab med mulighed for forskellige rekreativ udfoldelse eller skovplantning. Området har også til formål at sammenbinde en grøn struktur vest om Odder by. Arealet udlægges til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord.
Området er velegnet til jordhåndtering grundet områdets størrelse og muligheden for at skabe gode tilkørsel forhold til arealet. Området er kommunalt ejet. Der skal udarbejdes en landskabsplan, der sikre at arealets nye terræn tilpasses området og udformes så det til gode ser en høj rekreativ brugsværdi.

  • Hou vest (5.RE.1)

Området nord vest for Hou skal anvendes til større rekreativt og kuperet landskabe med mulighed for forskellige rekreative udfoldelser og evt. kombineres med et parkeringsareal eller skovrejsning. Arealet udlægges til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord.

En del af området er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser, og kan derfor kun udlægges til genanvendelse af ren jord. Der skal laves en risiko vurdering i forhold til grundvandsressourcen i området. En rekreativt anvendelse kan være med til at sikre drikkevandet i området, og det kan evt. kobles med skovrejsning.

Området er velegnet til jordhåndtering grundet områdets størrelse og de gode tilkørsel forhold der er til arealet. Området er kommunalt ejet. Der skal udarbejdes en landskabsplan, der sikre at arealets nye terræn tilpasses området og udformes så det til gode ser en høj rekreativ brugsværdi.

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020