Erhvervsudvikling

Mål

Kommunalbestyrelsen:

  • Vil understøtte og udbygge dialogen og det gode samarbejde mellem kommunen, erhvervslivet og de erhvervsrelaterede organisationer.
  • Vil støtte udviklingen af eksisterende virksomheder gennem gode rammebetingelser, kommunal service, erhvervsservice, netværk og udviklingsaktiviteter.
  • Vil støtte etableringen af nye virksomheder ved fortsat udvikling af attraktive iværksættermiljøer og tilbud om hjælp og vejledning til iværksættere og små virksomheder.
  • Vil fastholde og udbygge den brede erhvervsstruktur og samtidig arbejde med at understøtte udviklingen af en ny erhvervsstruktur, hvor mindre service- og handelsvirksomheder spiller en stadig større rolle.
  • Vil tiltrække virksomheder, der er uafhængige af nærhed til motorvejen.
  • Vil fremme uddannelsesmuligheder og bosætning, som kan bidrage til at sikre virksomhederne tilstrækkelig og veluddannet arbejdskraft.
  • Vil sikre udlæg af erhvervsarealer, der til stadighed kan imødekomme efterspørgslen.
  • Vil styrke den arkitektoniske kvalitet i såvel eksisterende som nye erhvervsområder.
  • Vil skabe større helhed i eksisterende og nye erhvervsområder ved beplantning og koordineret skiltning.
  • Vil sikre god tilgængelighed til erhvervsarealerne for kollektiv trafik, bløde trafikanter og bilister.

Handlinger i forbindelse med "Erhvervsudvikling" indvirker i/opfylder delmål 11b, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 og 17.17.

Redegørelse

Arbejdspladser og erhvervsstruktur

Antallet af arbejdspladser i Odder Kommune er i perioden fra 2014 til 2019 vokset fra 7.216 til 7.932, hvilket er lidt flere end perioden før finanskrisen i 2007.

Der er over de sidste mange år sket en brancheglidning i Odder Kommune. Andelen af beskæftigede i landbrug og industri er faldet, mens der har været fremgang i byggeri, handel, hotel og restauration, forretningsservice, undervisning og sociale institutioner. Sundhedsområdet udviste et stort fald med lukningen af Odder Centralsygehus, men har siden været i vækst.

Kommunen var tidligere kendt som et stærkt industriområde, hvor andelen af beskæftigede inden for fremstillingserhvervene typisk var højere end på landsplan. I 1997 udgjorde industribeskæftigelsen således godt 19% i Odder Kommune mod 17,8% på landsplan. Men sådan er det ikke længere. I den seneste statistik fra november 2019 udgjorde industriarbejdspladserne 9,6% af den samlede beskæftigelse i kommunen, mens tallet på landsplan var 10,6%. Men forskellen har faktisk været større, og der har de seneste år været en pæn fremgang i industribeskæftigelsen i Odder Kommune, mens fremgangen på landsplan har været marginal.

Odder Kommune har historisk været en meget stærk landbrugskommune, men beskæftigelsen inden for landbrug er over de sidste mange år faldet markant. Men her følger tallene i højere grad landstendensen med faldende beskæftigelse i branchen som helhed – dog med lidt større fald i beskæftigelsen i Odder Kommune. I 2019 udgjorde beskæftigelsen inden for landbrug 5,5% af den samlede beskæftigelse i Odder Kommune mod 2,4% på landsplan.

Ud over Industri, er de største brancher Handel og restauration (21% af den samlede beskæftigelse), Sociale institutioner (15,5%), Undervisning (14,3%), Forretningsservice (8,2%) og Byggeri (7,3%). Disse brancher har også oplevet vækst over de seneste år, men den har ikke været så markant som væksten i industriarbejdspladser.

Brancheglidningen betyder også, at der er sket en ændring i den størrelsesmæssige sammensætning af virksomhederne. Der er færre store virksomheder og flere mindre og relativt unge virksomheder. Der er ifølge Danmarks Statistik i alt omkring 1.200 arbejdssteder i Odder Kommune. Heraf har 850 af arbejdsstederne under 5 ansatte, mens kun 28 har mere end 50 ansatte.

Odder Kommune har over de seneste år oplevet vækst på flere fronter. Væksten i arbejdspladser er drevet af vækst i den private sektor, mens der har været et lille fald i offentlig beskæftigelse. Fra 2015 til 2018 er beskæftigelsen i den private sektor vokset med 8,6% - og i perioden 2014 til 2019 er der skabt godt 750 nye arbejdspladser i den private sektor. Væksten er over væksten på såvel landsplan som i Region Midtjylland som helhed, og Odder er blandt de kommuner i Midtjylland, der har haft størst vækst i private arbejdspladser.

Iværksætteri og nye virksomheder

Odder Kommune har gennem de seneste år haft stadigt større fokus på iværksætterområdet. I 2012 etablerede man via UdviklingOdder det innovative kontorfællesskab Vokseværket i VitaPark. Siden har man i 2016 udvidet Vokseværket. Etableringen af et særligt attraktivt tilbud til iværksættere og små virksomheder har medført større synlighed og har gjort det muligt at tiltrække små virksomheder fra bl.a. det sydlige Aarhus.

Dette i kombination med yderligere satsning på synlig rådgivning og hjælp til iværksætterne har bl.a. medført omtale i flere medier af kommunens iværksætterindsats og det gode iværksættermiljø.

Iværksætterne er vigtige for Odder Kommune eftersom de bidrager til både at skabe udvikling i erhvervsstrukturen og til beskæftigelsen.

Erhvervsstyrelsens Iværksætterindeks har tidligere vist, at ca. 1/3 af alle nye jobs skabes i virksomheder, der er under 2 år gamle og Erhvervshus Midtjyllands seneste erhvervsanalyse har peget på, at denne tendens også er stærk i Odder Kommune. Analysen viser, at der etableres forholdsvis mange nye virksomheder i Odder Kommune, de har høje overlevelsesrater, og deres bidrag til beskæftigelsen er høj.

Analysen viser, at etableringsraten i 2018 var 5,9%, hvilket er 4. højest i Region Midtjylland. De seneste fem iværksætterårgange havde i 2018 bidraget med 6,3% af den samlede private beskæftigelse. Det er 3. højeste andel i regionen. Iværksættervirksomhederne i Odder Kommune er også mere levedygtige end gennemsnittet for både regionen og resten af landet. Ca. 82% eksisterer stadig efter 3 år og 68% eksisterer stadig efter 5 år. Begge tal er højere end både landsgennemsnittet og gennemsnittet for Region Midtjylland.

Ledighed, beskæftigelse og pendling

Odder Kommune har i en årrække haft meget lav ledighed – helt ned til 2,5% - et stykke under både lands- og regionsgennemsnittet. Covid19-pandemien har medført en lille stigning i ledigheden, men allerede i maj 2021 er ledigheden nede på 3,5% med forventning om yderligere fald hen over sommeren.

Udviklingen i ledigheden påvirkes både af udviklingen i lokale arbejdspladser og i pendlingen. I 2019 pendlede 6.033 Odder-borgere således ud af kommunen for at arbejde, mens kun 2.681 pendlede ind i kommunen. Aarhus er den helt store pendlerkommune i forhold til Odder. 3.377 af ud pendlerne kørte til Aarhus, og 1.331 af ind pendlerne kom fra Aarhus. De øvrige markante pendlingskommuner er Horsens og Skanderborg, med henholdsvis 827 og 656 ud pendlere fra Odder Kommune.

Pendlingen betyder, at mens der i Odder Kommune var 7.239 lokale arbejdspladser i 2019, var der hele 10.591 borgere i beskæftigelsen.

Kompetent arbejdskraft

Den lave ledighed medfører, at der i perioder har været forskellige tendenser til flaskehalse og vanskeligheder ved at skaffe kompetent arbejdskraft til områdets virksomheder. Det er ikke et isoleret problem for virksomhederne i Odder Kommune, men en generel udvikling, hvor der er få jobs for ufaglærte og udbredte krav om uddannelse og kompetencer.

Odder Kommune søger på flere måde at afhjælpe problemerne – bl.a. med en partnerskabsaftale med Aarhus Tech, Learnmark Horsens, Dansk Byggeri, DI, UdviklingOdder og LO Odder med henblik på øget fokus på de faglige erhvervsuddannelser. Derudover arbejder både Jobcenteret og UdviklingOdder med information og tilbud til virksomheder om efter-/videreuddannelse.

Men for Odder Kommune er det også vigtigt at kunne tiltrække unge familier og dermed også potentielle medarbejdere til områdets virksomheder. Det er lykkedes over al forventning de seneste år, hvor Odder Kommune har haft nogle af landets højeste rater for befolkningsudviklingen. Befolkningstallet har i foråret 2021 rundet 23.000.

Endelig skal pendlingsmønsteret også ses som et potentiale. De godt 6.000 ud pendlere udgør også en potentiel arbejdskraftreserve, som formentlig kan motiveres til at besætte lokale stillinger, hvis disse er lige så attraktive som pendlernes nuværende jobs i nabokommunerne.

Erhvervsarealer

Den positive udvikling har betydet, at der over de seneste år er blevet udsolgt af erhvervsarealer i udstykningen Jernaldervej. Derfor er Odder Kommune netop nu ved at udvide erhvervsområdet nord for Rude Havvej i Odder by – og i denne planperiode udlægges der yderligere arealer i området til fremtidig udstykning af erhvervsarealer. Det skal sikre, at der kan ske en sammenhængende planlægning for områdets disponering, og at nye virksomheder i den kommende planperiode overvejende kan samles i erhvervsområdet ved Rude Havvej.

Kommunalbestyrelsen har i sidste planperiode vedtaget en ny struktur for erhvervsområdet i Odder Nord, så det i højere grad er tilpasset de eksisterende forhold. Det betyder, at mulighed for at etablere butikker for særligt pladskrævende varegrupper er udvidet i den del af området, der støder op til Ballevej og Rådhusgade, hvilket giver en god eksponering i forhold til handel. Samtidig arbejdes med grønne forbindelser, så der skabes et attraktivt stisystem med mulighed for at knytte by og land sammen.

I planperioden sikres også mulighed for at udvide eksisterende virksomheder uden for Odder by - især i lokalcentrene - og at etablere nye, mindre og lokalt forankrede virksomheder - særligt indenfor f.eks. håndværk, fødevareforædling, service og turisme.

Regionalt samarbejde i Business Region Aarhus

Odder Kommune deltager i det regionale samarbejde i Business Region Aarhus, som omfatter 12 øst- og midtjyske kommuner fra Randers i nord til Hedensted i syd og med Viborg som den vestligste kommune. Visionen er at være den mest toneangivende vækstmetropol uden for Hovedstadsområdet. Fokus er vækst, arbejdspladser, konkurrenceevne og livskvalitet. 

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020