Sommerhuse

Retningslinjer​

Sommerhusområder og kystnærhedszonen fremgår af kortet.

Inden for kystnærhedszonen kan der ikke udlægges nye sommerhusområder. Uden for kystnærhedszonen kan der udlægges arealer til sommerhuse på steder, hvor en afvejning af de rekreative ønsker mod andre arealinteresser i det åbne land tillader det. 

Nye sommerhusområder skal fortrinsvis placeres i forbindelse med andre større ferie- og fritidsbebyggelser eller i tilknytning til mindre bysamfund. Der skal ved udformningen tages særlige hensyn til de bevaringsværdige landskaber og naturbeskyttelsen.

Ledige arealer i udlagte sommerhusområder kan forbeholdes ferieanlæg med indtil 100 sengepladser eller offentlige, rekreative formål. Hvis ledige arealer i et sommerhusområde udlægges til hotel, ferieby, campingplads eller lignende, skal det samtidig sikres, at væsentlige dele af området friholdes til gavn for offentligheden.

Statisk kort

Handlinger i forbindelse med "Sommerhuse" indvirker i/opfylder delmål 11.3, 11b og 15.9.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at sikre, at udviklingen af sommerhusområder sker under hensyntagen til kystområder, bevaringsværdige landskaber og naturbeskyttelsen, samt primært i forbindelse med allerede eksisterende områder.

Redegørelse

Uden for kystnærhedszonen er der mulighed for arealudlæg til sommerhuse på steder, hvor det ud fra en konkret vurdering findes hensigtsmæssigt. Hvis arealudlæggets størrelse, karakter og beliggenhed kræver det, eller Kommunalbestyrelsen af andre årsager ønsker at basere sin stillingtagen på en offentlig debat, vil der blive udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, jf. planloven. Med baggrund i planlovens § 2a udlægges der ikke nye arealer til sommerhuse i kystnærhedszonen. 

Siden sidste kommuneplanrevision har Odder Kommune ved "Bekendtgørelse om Landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen" fået tildelt to nye sommerhusområder, 3.S.8 og 3.S.9 ved henholdsvis Saksild og Rude Strand, mod at Odder Kommune tilbagefører del af eksisterende sommerhusområder 3.S.5 ved Saksild Strand og del af eksisterende sommerhusområde 6.S.2 vest for Alrøvej. 

Rummelighed

Sommerhusområderne 3.S.8 og 3.S.9, som er beskrevet ovenfor, er endnu ikke lokalplanlagt. Der er en rummelighed på 72 sommerhuse inden for de to områder. Herudover er den resterende del af sommerhusområde 3.S.5 ved Saksild Strand endnu ikke lokalplanlagt.

I Hou planlægges der etableret sommerhuse i et eksisterende sommerhusområde, der hidtil har været anvendt til campingplads. Sommerhusområdet blev muligt ved bygningsvedtægt for Odder Kommune 1974 og anvendelsen til sommerhuse ønskes nu udnyttet. Derfor udvides det eksisterende sommerhusområde 5.S.1. 

I Amstrup øst for Alrøvej er der en rummelighed for etablering af 24 sommerhuse i et allerede lokalplanlagt område. 

Ændring af sommerhusområder

Retningslinjerne åbner mulighed for at intensivere arealudnyttelsen ved ændringer i den eksisterende planlægning for sommerhusområder. Mindre ferieanlæg som feriekolonier, vandrehjem og lignende med indtil 100 sengepladser vil således oftest kunne indpasses, uden at områdets påvirkning af omgivelserne ændres væsentligt. Det areal, der eventuelt spares ved en mere koncentreret bebyggelsesform, forudsættes udlagt som offentligt tilgængeligt friareal. Herved tilstræbes, at der ikke bliver tale om en hårdere bebyggelsesmæssig udnyttelse end oprindeligt planlagt.

Ved større ferie- og fritidsanlæg

Kravet om placering i forbindelse med et større ferie- og fritidsanlæg har baggrund i såvel landskabelige hensyn som hensynet til områdets betjening, kloakering, trafik m.m.

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020

Læs mere

Kommuneplan

Fritid og kultur

Turisme

Kystnærhed