Fritid og kultur

Mål

I politik for "Det gode liv" har Kommunalbestyrelsen vedtaget som vision, at Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed.

Herunder at Odder Kommune vil arbejde for et mangfoldigt kultur- og fritidsliv i hele kommunen ud fra de strategiske målsætninger:

  • Vi vil styrke borgerdemokratiets og civilsamfundets muligheder for at bidrage til fællesskabets udvikling
  • Vi vil arbejde for et mangfoldigt kultur- og fritidsliv i hele kommunen
  • Vi vil udvikle by og land med blik for kreative værdier, bæredygtighed og fremme fysisk bevægelse
  • Vi vil styrke mulighederne for et aktivt og lærende børne- og ungdomsliv
  • Vi vil arbejde for ligestilling og mangfoldighed
  • Vi vil arbejde med forebyggelse i et bredt perspektiv
Statisk kort

Handlinger i forbindelse med "Fritid og Kultur" indvirker i/opfylder delmål 8.9 og 16.7.

Redegørelse

Odder Kommune har et rigt kultur- og fritidsliv, som er særligt kendetegnet ved mange engagerede frivillige og dygtige ildsjæle, der brænder for at give borgere i Odder Kommune gode oplevelser. Der er mere end 60 frivillige folkeoplysende foreninger og otte aftenskoler, der tilbyder et varieret fritidstilbud til alle aldre, og nye foreninger kommer til.

Der er fire selvejende haller beliggende i Odder by, Hou, Hundslund og Ørting samt to svømmehaller beliggende i Odder by og Hou.

Der er nedsat et folkeoplysningsudvalg, som bl.a. har til opgave at være sparrings- og høringspart for de politiske fagudvalg og Kommunalbestyrelsen, omkring emner på det folkeoplysende område. Udvalget behandler også ansøgninger om godkendelse som folkeoplysende foreninger eller nye lokaler og behandler ansøgninger til Udviklingspuljen.

Under Folkeoplysningsudvalget er der nedsat faglige råd, der alle er repræsenteret i Folkeoplysnings- udvalget.

Der er nedsat et kunstudvalg som har til opgave at indkøbe kunst til Odder Kommune og være sparrings- og høringspart for de politiske fagudvalg og Kommunalbestyrelsen omkring emner på det kunstfaglige område.

Kulturstrategi

I 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen kommunens første kulturstrategi, der har som vision, at kulturen er lige i nærheden. Det betyder, at borgerne skal præsenteres for kultur i deres nærmiljø og i deres lokalområde. Men den er også lige på den anden side af kommunegrænsen. Borgerne skal opleve kultur, som er nærværende og vedkommende, og de skal mærke, at kulturen er tilgængelig både inde og ude, i syd og i nord og for alle aldre.

Der forventes at blive vedtaget en ny fritidsstrategi i 2021.

Kulturinstutioner

I Odder Kommune er der små og veldrevne kulturinstitutioner. Odder Museum er en afdeling under Moesgård Museum og fungerer som et lokalt kulturhistorisk museum for Odder området. Her kan opleves permanente udstillinger om mølleri, trædrejeri, kulturhistorie og jagt. Desuden er der jævnligt særudstillinger, ligesom der udbydes diverse naturvejledningsture.

Odder Bibliotek stiller såvel fysiske som digitale materialer til rådighed for kommunens borgere. Biblioteket fungerer også som et åbent kulturhus, hvor der arrangeres teaterforestillinger, forfatteraftener, foredrag og familieaktiviteter.

Det overordnede formål med Den Kreative Skole er at give børn og unge adgang til kreative fællesskaber, hvor de kan udvikle deres evner og færdigheder for at kunne udtrykke sig kreativt og kunstnerisk skabende, men også at understøtte spirende talenter i form af at give plads og rum til fordybelse og dygtiggørelse. Den Kreative Skole et partnerskab mellem Musikskolen, Odder Bibliotek og Ungdomsskolen, der står for den organisatoriske del af tilbuddet.

Musikskolen er i positiv udvikling og tilbyder undervisning inden for en bred vifte af instrumenter både i oplandet og på musikskolen i Odder by. Odder Musikskole dækker også musikskoleundervisning på Samsø. I Odder Musikskole lægges der stor vægt på fællesskabet foruden ønsket om at sætte fokus på den enkelte elevs talent.

Europæisk Kulturregion

Odder Kommune er fortsat med i det regionale kultursamarbejde efter Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. Visionen for samarbejdet lyder:

Europæisk Kulturregion vil sikre kulturaktører og andre samarbejdspartnere en stærk udviklingsplatform med europæisk perspektiv, skabe flere og nye muligheder for kulturaktører, borgere og besøgende samt sikre fortsat national og europæisk synlighed.

Europæisk Kulturregion er en manifestation af de fortsat høje ambitioner på kulturområdet i det midtjyske efter titlen som Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Kulturring Østjylland

Odder Kommune er også med i et kultursamarbejde mellem de syv østjyske kommuner (Skanderborg, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Hedensted, Samsø og Odder) og Kulturministeriet. Samarbejdet har eksisteret siden 2009 og der arbejdes som regel med tre forskellige projekter i hver aftaleperiode.

Kulturforening

Kulturforeningen er et samlende initiativ for alle kulturinteresserede i Odder Kommune. Medlemmerne er lige fra professionelle og udøvende kunstnere til privatpersoner, der interesserer sig for kultur. Kulturforeningen har bl.a. til opgave at administrere en del af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalgets kulturfremmepulje ud fra et demokratisk og inddragende virke. 

Frivillighedsfest

Odder Kommune uddeler hvert år en række priser for særlige præstationer og til hverdagens helte. Formålet er at hylde både frivilligheden i kommunen og de særlige præstationer.

Fælles om ungelivet

Odder Kommune deltager som en af fem kommuner som pilotkommune i projektet Fælles om Ungelivet i et samarbejde med Trygfonden og Sundhedsstyrelsen.

Udgangspunktet for Fælles om Ungelivet er at skabe adfærdsændringer blandt unge ved at styrke de beskyttende faktorer, og dermed rammerne, omkring de unge.

Målet med pilotfasen er at udvikle et koncept for, hvordan kommuner kan arbejde med udgangspunkt i lokale data, med fokus på beskyttende faktorer igennem involvering og aktivering af forældre og andre lokale aktører.

 

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020