Rekreative anlæg

Retningslinjer

Rekreative anlæg såsom hoteller, feriebyer og lignende skal fortrinsvis placeres i forbindelse med lokalcentre eller større ferie- og fritidsbebyggelser. Der skal ved udformningen tages særlige hensyn til de landskabelige interesser og naturbeskyttelsen.

Placering af rekreative anlæg inden for kystnærhedszonen kan kun ske på baggrund af en særlig planlægningsmæssig begrundelse og skal altid ske i tilknytning til større sammenhængende bebyggelser eller anlæg, f.eks. campingpladser.

De eksisterende campingpladser kan udvides, i det omfang en afvejning af de rekreative ønsker mod andre arealinteresser tillader det.

  

Handlinger i forbindelse med "Rekreative anlæg" indvirker i/opfylder delmål 11b, 15.9 og 17.17.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at sikre at rekreative anlæg placeres hensigtsmæssigt i forhold til natur-, landskabs- og kulturhistoriske interesser.

Redegørelse

Retningslinjerne omfatter etablering af nye hoteller, vandlande med overnatningsmuligheder, vandrehjem og lignende. Retningslinjerne omfatter også anlæg, der indpasses i allerede udlagte sommerhusområder. Kommunalbestyrelsen forbeholder sig ret til at stille krav om offentlighedens adgang til friarealer i tilknytning til de rekreative anlæg.

Kommunalbestyrelsen vil som hovedregel prioritere ferieformer, hvor tæthed kombineret med udlejning sikrer en intensiv arealudnyttelse. Herudover kan bestående hoteller udvides.

Campingpladser

Udvidelse af bestående campingpladser ved kysten forudsættes placeret på en måde, så der ikke beslaglægges åbne kyststrækninger. 

Campingpladserne er ifølge turismestrategien et vigtigt omdrejningspunkt. Odder Kommune har 5 eksisterende campingpladser. Det er  Hou strandcamping, Hygge Strand Camping ved Hølken, Saksild Strand Camping, NFJ Campingplads ved Kysing samt Tunø Camping. 

Med denne planperiode reduceres Hou Strandcamping og del af arealet udnyttes i stedet til at etablere sommerhuse, da del af området er udpeget til sommerhusområde i Odder Kommunes Bygningsvedtægt af 1974. Der planlægges ikke for udvidelser af campingpladserne i denne planperiode. 

Primitive teltpladser og overnatningssteder

Primitive teltpladser med plads til 10-20 telte samt eventuelt et shelter kan, i begrænset omfang og under hensyntagen til landskabet og naturbeskyttelsen, placeres i tilknytning til cykel-, vandre- og kajakruter.

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020