Vand

Mål

Kommunalbestyrelsen:

  • Vil sikre, at målsætninger og retningslinjer i statens vandområdeplan bliver fulgt.
  • Vil arbejde for at beskytte overflade- og grundvand.
  • Vil arbejde for, at vandkvaliteten og de fysiske forhold i vandløb, søer og kystvande bliver så tæt på den naturgivne, uforurenede tilstand, som det er praktisk muligt under hensyntagen til de erhvervsmæssige interesser.
  • Vil arbejde for, at beskyttelsen af grundvandet prioriteres højere end arealanvendelse og aktiviteter, der indebærer risiko for forurening.
  • Vil arbejde for, at alle forbrugere af drikkevand sikres adgang til en stabil forsyning med tilstrækkelige mængder af drikkevand af god kvalitet, hvor grundvandet kun har gennemgået en simpel vandbehandling.
  • Vil arbejde for at bevare den decentrale vandforsyningsstruktur.
  • Vil arbejde for fortsat sløjfning af ubenyttede brønde og boringer i samarbejde med vandværkerne.

Handlinger i forbindelse med "Vand" indvirker i/opfylder delmål 6.3 og 6.4.

Redegørelse

Danmark er opdelt i 4 vandområdedistrikter, som igen er inddelt i 23 hovedvandoplande. For hvert vandområdedistrikt er udarbejdet en vandområdeplan, hvor Odder Kommune er beliggende i vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne fra første planperiode og gælder for perioden 2015 - 2021.

Størstedelen af Odder Kommune er omfattet af hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord. Tunø er omfattet af hovedvandopland 1.7 Aarhus Bugt og et areal omkring Torrild er omfattet af hovedvandopland 1.5 Randers Fjord.

Vandområdeplanerne indeholder retningslinjer, der har bindende virkning overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration, herunder behandling af konkrete sager.

Odder Kommune skal i lighed med landets øvrige kommuner udfærdige en handleplan på baggrund af statens vandområdeplaner.

Grundvand

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), Områder med Drikkevandsinteresser (OD), Følsomme områder og indvindingsoplande fremgår af kortet.

Statisk kort

 

Kommunalbestyrelsen vil sikre, at der fortsat er rent drikkevand i hele kommunen.

Grundvandet udgør en væsentlig del af menneskets livsgrundlag dels som ressource til drikkevand, industriformål m.m., dels som forudsætning for opretholdelsen af vigtige naturområder, som vandløb, søer, moser og enge.

Grundvandet er generelt stadig uforurenet eller kun svagt påvirket af forurening. Imidlertid er der risiko for, at der i fremtiden vil blive problemer med at opretholde grundvandets generelt uforurenede tilstand, hvis anvendelsen af alle arealer i kommunen fortsætter som i dag. Det er derfor vigtigt, at områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandværker beskyttes mod forurening.

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande uden for særlige drikkevandsinteresseområder er udpeget til at dække det nuværende og fremtidige behov for vand af drikkevandskvalitet. Inden for disse områder skal grundvandet i særlig grad beskyttes mod forurening ved en målrettet indsats. Kommunen skal derfor udarbejde indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet i disse områder på baggrund af statens grundvandskortlægning. Disse områder omfatter OSD-området ved Bovlstrup, Fillerup, Hundslund og Tunø, samt indvindingsoplandet for Amstrup Ege, Fensten, Gylling, Torrild og Stenkalvens Vandværker.

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandværker skal så vidt muligt friholdes for erhvervsudvikling. Er erhvervsudvikling nødvendig i disse områder skal der foretages en konkret vurdering. Vurderingen skal afklare, hvordan der gennem arealdisponering og anvendelsesbestemmelser m.v. tages hensyn til grundvandet. Heri skal indgå en vurdering af mulighederne for alternative placeringer af erhvervsområderne, den naturlige beskyttelse af grundvandet i de enkelte områder samt mulighederne for at undgå eller kontrollere en forurening.

Virksomheder og anlæg, hvor der lagres, håndteres eller anvendes væsentlige mængder af mobile forureningskomponenter, så som olieprodukter, opløsningsmidler, gødningsstoffer, pesticider og vejsalt, udgør en potentiel risiko for forurening af grundvandet. Den type virksomhed bør ikke placeres, hvor det nedsivende regnvand bliver til grundvand, som efterfølgende pumpes op og anvendes til drikkevand.

Drikkevandsforsyning

Grundvandsindvindingen skal søges begrænset bl.a. ved at målrette anvendelsen af grundvandsressourcerne, så vand af drikkevandskvalitet først og fremmest bruges til drikkevandsformål.

Drikkevand indvindes i dag fra grundvandet. Vandet kan bruges umiddelbart eller blot efter en simpel vandbehandling, som typisk er beluftning og filtrering gennem et sandfilter. Den fremtidige drikkevandsforsyning skal også kunne baseres på indvinding af grundvand, der højst skal undergå en simpel vandbehandling for at kunne overholde drikkevandskravene.

Vandforsyningen i kommunen er decentral. Det vil sige, at der indvindes grundvand mange steder i kommunen. Den decentrale vandforsyningsstruktur har flere fordele. Ved en decentral struktur undgås de forringelser af grundvandskvaliteten, der kan opstå som følge af overudnyttelse af grundvandsressourcen med ændring af vandkvaliteten til følge, samt påvirkning af vandløb og vådområder.

Overfladevand

Kommunalbestyrelsen ønsker, at vandløb, søer og kystvande påvirkes så lidt af menneskelige aktiviteter, som det er praktisk og økonomisk muligt. I langt de fleste vandområder er det urealistisk at opnå den naturgivne, uforurenede tilstand. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at kvaliteten vil blive ved med at være ringe. Mange vandløb, søer og kystvande kan godt have store naturmæssige kvaliteter og samtidig i et vist omfang være påvirket af menneskelige aktiviteter.

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020