Rekreation på og ved vand

Retningslinjer

Kyststrækninger, som Kommunalbestyrelsen forventer i almindelighed anvendes til badning, fremgår af kortet.

På strækninger udpeget til badeformål skal der gennemføres badevandskontrol til sikring af de badendes sikkerhed. Offentligheden skal informeres om badeforholdene blandt andet via opslag ved badevandet.

Kommunalbestyrelsen udpeger som kontrolovervågningssted det sted i badeområdet, hvor der ventes flest badende. Der udarbejdes en plan for kontrolovervågning for hvert enkelt badevand. Desuden skal der i fornødent omfang udtages prøver med henblik på afgrænsning af kendte forureningskilder, som f.eks. havne, spildevandsudløb og udmunding af vandløb.

Forureningskilder med konsekvenser for badevandsforhold skal identificeres, overvåges og reguleres.

Statisk kort

  

Handlinger i forbindelse med "Rekreation på og ved vand" indvirker i/opfylder delmål 14.7 og 17.17.

Formål

Retningslinjerne har til formål at bevare gode badevandstrækninger, samt sikre brugerne af badestrandene information om badevandskvaliteten.

Redegørelse

Odder Kommune er kendt for sin attraktive kyststrækning. Af kommunens samlede kyststrækning på ca. 72 km er 18 km udpeget til badeformål.

Kriterierne for at udpege en kyststrækning til badeformål er:

  • At der registreres et stort antal badende.
  • At kyststrækningen er tilgængelig for offentligheden.
  • At kystens udformning er egnet til badeformål.

Tilgængelige badebroer kan medvirke til at en strækning udpeges til badeformål.

Regler for sejlads, fiskeri m.m.

Langs kommunens kyststrækninger er der gode muligheder for lystfiskeri, sejlads, brætsejlads, roning og andre rekreative aktiviteter.

Politivedtægten fastsætter lokale regler for sejlads med motorbåde, vandscootere, windsurfing og anden sejlads tæt ved kysterne. Endvidere er der restriktioner for færdsel og sejlads i vildtreservaterne ved Norsminde Fjord og Lerdrup Vig. Sejlads med vandscooter og jetski er ikke tilladt i Natura 2000 områder, herunder store dele af Horsens Fjord og området syd for Hou.

I Odder Kommune anvendes søer og vandløb kun i begrænset omfang til badning og sejlads. Vandløbsregulativer for kommunale vandløb stiller betingelser for anvendelsen. I det største vandløb, Rævs Å, er sejlads ikke tilladt.

Fiskeretten til et vandløb tilhører bredejerene. Enkelte steder har ejere udlejet fiskeretten til en lystfiskerforening.

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020