Anden planlægning

I kommuneplanen skal der redegøres for, hvordan den forholder sig til anden planlægning. Det vil sige, hvordan kommuneplanen harmonerer med den regionale vækst og udviklingsstrategi, visionerne for kommunesamarbejdet i Business Region Aarhus, områder reguleret af anden lovgivning og eventuelle arealreservationer efter sektorlove eller projekterings- og anlægslove. Desuden skal kommuneplanen tage afsæt i kommuneplanstrategien, som den fremgår af Plan- og Agenda 21 strategi 2020 for Odder Kommune.

Regional udviklingsstrategi 2019-2030 for Region Midtjylland

Udviklingsstrategien fokusere på visionen om " En attraktiv & bæredygtig region - for alle".:

  • At give borgerne mulighed for at leve det gode liv i hele regionen.
  • At skabe fremtidssikrede uddannelser for kompetence løft for alle.
  • At tage hånd om klima, miljø og ressourcer for at sikre en bæredygtig udvikling.
  • At bane vej for et mere bæredygtigt og effektivt sundhedsvæsen af høj kvalitet - for borgeren og tæt på borgeren. 

FN's verdensmål er trædesten på den vej, der handler om, at den midtjyske region skal være en attraktiv og bæredygtig region for alle. Målene er skabt som et udgangspunkt om at udvikling lokalt, regionalt og internationalt i højere grad skal ske til gavn for kloden og for befolkningen i hele verden. I Region Midtjylland har regionsrådet besluttet, at verdensmålene skal være den strategiske ramme for udvikling i Region Midtjylland fra 2019 og frem.

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus er et tværkommunalt samarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Skanderborg, Syddjurs, Silkeborg, Hedensted, Horsens, Viborg og Aarhus Kommuner, som har den overordnede vision, at regionen skal udvikle sig til at være den ene af to ledende videns- og vækstcentre i Danmark. Kommunerne har godkendt et kommissorium for samarbejdet og nedsat en styregruppe, som skal koordinere fælles planlægningsmæssige og økonomiske tiltag, der kan fremme øget synergi, viden, vækst og jobskabelse i regionen - tiltag der fremadrettet kan sætte sig spor i kommuneplanlægningen. 

Trafik

Midttrafik har udarbejdet en trafikplan for 2019-2022 for den midtjyske region i tæt samarbejde med Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Letbanerådet har desuden udarbejdet en vision for en sammenhængende og bæredygtig mobilitet i Østjylland "Samspil 2030". De dele af den regionale trafikplan, og Samspil 2030, der vedrører Odder Kommune, er indarbejdet i kommuneplanen, som desuden redegør for Kommunalbestyrelsens mål på trafikområdet. 

Odder Kommune har indført flextur for at fremtidssikre tilfredsstillende tilbud om kollektiv trafik i tyndere befolkede områder. Målt på den enkelte tur er flexture dyre for kommunen, da de på trods af brugernes egenbetaling forudsætter et betydeligt kommunalt tilskud, men samlet set er der både økonomiske og betjeningsmæssige gevinster ved flextur. 
Der er desuden indført flexbus på alle lokalruter på alle hverdage, og flexbus mellem Gylling og Odder samt mellem Odder og Alrø og Amstrupområdet, som øger muligheden for at benytte den kollektive trafik i yderområderne.

Letbanen Odder-Aarhus-Grenå er kommet i drift i 2019, allerede i 2018 kom den i drift mellem Odder og Aarhus. I Odder by vil letbanedriften betyde, at størstedelen af stationsområdet ikke længere er nødvendigt for banedriften, og at der kan gennemføres et byomdannelsesprojekt, som styrker forbindelsen mellem bymidten, det kommende letbanestop og VitaPark. Letbanedriften har desuden medført, at en del buslinjer tilknyttes letbanen, som er rygraden i den kollektive trafik til og fra Aarhus. Derfor skal der sikres gode omstignings- og parkeringsfaciliteter ved letbanens stoppesteder. 
Der arbejdes for, at kapaciteten på letbanestrækningen mellem Aarhus og Odder udvides, så antallet af afgange kan øges, samtidig med at der kan opnås en forbedret driftsstabilitet.

Odder Kommune har i de senere år investeret betydeligt i en opgradering af Hou Havn, og ifølge en udmelding fra Region Midtjylland er en forbedring af forbindelsen fra E45 til Hou Havn og dermed til Samsø en væsentlig samfundsopgave, som Odder Kommune ikke bør løfte alene. Odder Kommune vil derfor fortsat arbejde for, at stat og region bidrager til en opgradering af denne del af landevej 445 inklusive de trafiksikkerhedsmæssigt nødvendige cykelstier. 

Samarbejde

Ud over samarbejdet med nabokommunerne, regionen m.fl. om letbanen og kommunesamarbejdet i Business Region Aarhus, deltager Odder Kommune i forskellige plansamarbejder med en bredere del af de øvrige 18 kommuner i Region Midtjylland. Eksempler herpå er samarbejdet med nabokommunerne om større sammenhængende landskaber, tværkommunale stiruter samt sammenhæng i Grønt Danmarkskort. Desuden deltager Odder Kommune i "Bæredygtig Kystkultur" sammen med de østjyske kommuner omkring kysten for at kvalificere et fælles høringssvar til havplanen. 

Det skal også nævnes at Odder Kommune fortsat er med i det regionale kultursamarbejde efter Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 samt, at Odder Kommune også deltager i et kultursamarbejde mellem de syv østjyske kommuner (Skanderborg, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Hedensted, Samsø og Odder)

Planstrategi for Odder Kommune

Kommuneplan 2021-2033 er udarbejdet på baggrund af Plan- og Agenda 21 strategi 2020, som også redegør for kommunens Agenda 21 strategi. Der er tale om en fuld kommuneplanrevision med fokus på blandt andet klima, byudvikling, bevaringsværdige landskaber, større sammenhængende landskaber,  rejsning af ny skov og planlægning for alternative energiformer som f.eks. solenergianlæg. Herudover er Det Grønne Danmarkskort revideret, og der er foretaget ændringer i udpegningen af Natur og Potentiel Natur. . Desuden udlægges der areal til byudvikling i Odder Nordvest og i Odder Øst, samt flere af de andre byer. Byudviklingen i Odder Øst har fokus på en eksperimenterende boligform med bæredygtige fællesskaber og en bevidst forbrug af ressourcerne. Det nye "Økologiens kvarter".  

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020

Læs mere