Større sammenhængende landskaber

Retningslinjer

Områder af større sammenhængende landskaber fremgår af kortet.

I Odder kommune er udpeget 3 områder; Norsmindefjord, Østkysten og Fjordlandskabet.

Beskyttelse og udvikling af særlige landskabsværdier skal prioriteres inden for de større sammenhængende landskaber, herunder synlighed eller oplevelse af landskabernes geologiske og kulturhistoriske fortælling, særlige naturværdi eller værdi som rekreativt landskab.

De større sammenhængende landskaber skal så vidt muligt friholdes for større tekniske anlæg og andet markant byggeri.

I de større sammenhængende landskaber kan der ske byudvikling i respekt for landskabsværdierne. Ved byudvikling skal planlægningen af byranden sikre, at by og landskab integreres og tilsammen tilpasses det omgivende landskabs karakter.

Ved etablering af ny bebyggelse og anlæg tæt ved de større sammenhængende landskaber skal det tilstræbes at hensynet til landskabsværdierne i det større sammenhængende landskab vægtes højt– så bebyggelse og anlæg ikke medføre en visuel påvirkning på det større sammenhængende landskab.

 

Statisk kort

 

Handlinger i forbindelse med "Større sammenhængende landskaber" indvirker i/opfylder delmål 11.4, 11b og 15.9.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at sikre, at der tages landskabelige hensyn ved placering og udformning af byggeri og anlæg, samt anvendelsen af det åbne land i øvrigt.

Redegørelse

Udpegningen af de større sammenhængende landskaber er foretaget indenfor 3 områder, der har tilknytning til henholdsvis fjordlandskabet og kysten.

  1. Fjordlandskabet – her vægtes det uforstyrrede landskabshensyn
  2. Østkysten – her vægtes sammenhængen langs kysten
  3. Norsminde fjord – her vægtes en sammenhæng over fjorden

De større sammenhængende landskaber er områder, der i kraft af enten beliggenheden ved kysten, særligt markante terrænformer og områdernes naturindhold har et særligt potentiale for friluftsliv og naturgenopretning.

Udpegningen skal synliggøre, hvor i landskabet kommunen vil prioritere dels at beskytte de særligt værdifulde landskaber og dels at udvikle nye landskabsværdier eller adgangen til landskabet. Områderne rummer dermed potentiale for at øge de værdier, der har betydning for at tilbyde kommunens borgere gode oplevelser i det fri, at øge turismen og for at tiltrække nye borgere til kommunen.

Landskabsbeskyttelse og landskabsudvikling skal i fremtiden prioriteres inden for udpegningen. Målet er derved, at udpegningen skal sikre sammenhængene mellem og helhedsoplevelsen af de bevaringsværdige landskaber og landskaber der har en særlig oplevelsesmæssig og rekreativ værdi.

De større sammenhængende landskaber skal så vidt muligt friholdes for større tekniske anlæg og andet markant byggeri. Kan et anlæg ikke undgås, skal det placeres og udformes, så det præger landskabet mindst muligt.

På nedenstående illustration er de større sammenhængende landskaber illustreret med en afgrænsning, der inkluderer havet og Norsmindefjord, da der i landskabsanalysen og udpegningen af de større sammenhængende landskaber blev registreret en betydningsfuld sammenhæng mellem havet/fjorden og landskabet på land. 

 

 

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020