Om kommuneplanen

Velkommen til Kommuneplan 2021-2033

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er grundlaget for kommunens planlægning. Kommuneplanen gælder i 12 år. Denne kommuneplan gælder således til 2033.

Kommuneplanen omfatter hele kommunen. Den beskriver dels Kommunalbestyrelsens mål for udviklingen - f.eks. befolkningsudvikling og serviceniveau - dels Kommunalbestyrelsens mål for den fysiske planlægning, f.eks. hvordan byerne skal vokse, fordelingen af boliger, erhvervsudvikling, overordnet trafikbetjening, landskabet, naturbeskyttelse, landbrug osv.

Hvordan udarbejdes kommuneplanen?

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode på fire år offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen - en Plan- og Agenda 21 strategi. Strategien udarbejdes på grundlag af en planberetning – Planberetning for Odder Kommune giver et overblik over, hvad der er sket på planområdet siden sidste revision af kommuneplanen.

I forbindelse med vedtagelsen af strategien skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om kommuneplanen skal revideres helt eller delvist eller genvedtages. Vedtager Kommunalbestyrelsen, at revidere kommuneplanen helt eller delvist, skal denne revision være tilendebragt og vedtaget inden udgangen af valgperioden på 4 år.

En fuld revision af kommuneplanen foretages, når Kommunalbestyrelsen ønsker, at alle de emner, der ifølge planloven skal behandles i kommuneplanen, inddrages i arbejdet. I perioderne mellem de lovbestemte kommuneplanrevisioner ændres kommuneplanen ved hjælp af tillæg, der typisk vedtages i forbindelse med lokalplaner.

Kommunen har pligt til at virke for kommuneplanen, mens den enkelte borger ikke er direkte forpligtet af planen.

I "Plan og Agenda 21 strategi 2020" har Kommunalbestyrelsen besluttet, at Kommuneplan 2021-2033 er en fuld revision.

Hvad består kommuneplanen af?

Ifølge planloven skal en kommuneplan bestå af:

  • En hovedstruktur der angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen.
  • En række retningslinjer for arealanvendelse. Det vil sige detaljerede bestemmelser for de begrænsninger og muligheder, der er for at anvende bestemte arealer til forskellige formål. Retningslinjerne kan dække store dele af kommunen, og et enkelt område kan være omfattet af flere retningslinjer.
  • Rammer for lokalplanlægningen. Det vil sige detaljerede bestemmelser for, hvor der må bygges hvad – boliger, erhverv og lignende – og for hvor tætte, høje og store bebyggelser må være.

Desuden skal kommuneplanen ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger. Det vil sige en redegørelse, dels for hvorfor retningslinjer og rammer ser ud, som de gør, dels for hvordan kommuneplanen harmonerer med den overordnede planlægning og relevante lovgivning.

Endelig skal der foretages en miljøvurdering af kommuneplanen i henhold til lov om miljøvurdering.

Hvordan er kommuneplanen opbygget?

Kommuneplan 2021-2033 består ud over afsnittet om "Baggrund" af:

  • Mål for udvikling
  • Byggeri og infrastruktur
  • Land og vand

Under hovedoverskriften "Mål for udvikling" finder du temaerne "Befolkning og service", "Byområder og infrastruktur" og "Det åbne land". "Befolkning og service" indeholder Kommunalbestyrelsens mål for befolkningsudvikling og serviceniveau f.eks. for børn, unge og ældre. "Byområder og infrastruktur" og "Det åbne land" indeholder Kommunalbestyrelsens målsætninger for den fysiske planlægning og administration af det åbne land. Disse mål er konkretiseret i retningslinjer og rammer - under "Byggeri og infrastruktur" og "Land og vand".

Under hovedoverskriften "Byggeri og infrastruktur" finder du således konkrete bestemmelser om vejudbygninger, hvilke byer der skal vokse, samt hvordan erhvervslivet og detailhandlen kan udvikle sig. Desuden finder du rammerne for lokalplanlægningen. Det vil sige bestemmelser for hvor, hvordan, hvornår og hvor meget, der må bygges i de konkrete områder.

Under hovedoverskriften "Land og vand" finder du retningslinjerne for det åbne land. Det vil sige f.eks. bestemmelser for hvilke landskaber og naturområder, der skal værnes om og hvordan. Det er også her du finder bestemmelser for tekniske anlæg i det åbne land som vindmøller og landbaserede solenergianlæg.

Under "Find området" kan du søge i kommuneplanen på adresse, matrikel nr., plannummer eller kort.

Under "Brugervejledning" kan du se opbygningen af kommuneplanens hjemmeside og hvordan du finder rundt i den.

I servicemenuen under ikonet "tandhjulet" kan du printe siden eller hele eller dele af Kommuneplanen. 

Under "Status og proces" i højre margin kan du finde oplysninger om, hvor langt vi er i processen med vedtagelse af kommuneplanen.

Under "Læs mere" i højre margin finder du relevante links, samt en "Tilbage" knap som sender dig tilbage til forrige side.

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020