Trafik

Mål

Kommunalbestyrelsen:

 • Vil arbejde for, at den trafikale infrastruktur sikrer hurtige og effektive forbindelser både internt og eksternt i forhold til Odder Kommune.
 • Vil arbejde for, at nye vejforløb placeres og udformes, så de understreger landskabet og bidrager til nye grønne miljøer.
 • Vil arbejde for at skabe optimal sammenhæng mellem byudvikling og mobilitet.
 • Vil arbejde for, at øge trafiksikkerheden på eksisterende veje og stier, samt tænke trafiksikkerhed ind ved planlægning af nyanlæg.
 • Vil arbejde for at styrke den kollektive trafik ved at fortsætte arbejdet med optimering af letbanen til aflastning af Århusvej, samt optimere flextrafikken i oplandet.
 • Vil arbejde for at bedre tilgængeligheden til den kollektive trafik for gangbesværede, folk med barnevogn m.fl.

Handlinger i forbindelse med "Trafik" indvirker i/opfylder delmål 11.2 og 17.17.

Redegørelse

Infrastrukturen har stor betydning for udviklingen i kommunen. Det gælder virksomhedernes konkurrenceevne, befolkningens adgang til arbejdspladserne og den offentlige og private service. Det er derfor vigtigt, at der skabes og fastholdes gode og effektive vej-, tog-, bus- og færgeforbindelser.

Veje

Det er vigtigt, at det samlede vejnet understøtter by- og erhvervsudviklingen. Det sker ved at skabe gode vejforbindelser såvel internt i kommunen som til de omkringliggende byer, hvor en stor del af kommunens borgere arbejder.

Tilsvarende er det vigtigt ikke mindst af hensyn til erhvervslivet, at det er relativt let at komme til motorvejsnettet. Der skal derfor arbejdes på at skaffe bedre forbindelser til E45, både i nord og sydgående retninger. derudover skal der arbejdes på at forbedre adgangen til og fra industriområdet både i Odder Nord og ved Jernaldervej samt de nye byudviklingsområder i Odder Vest.

Der skal desuden arbejdes med at forbedre trafikafviklingen i Odder midtby.

Endvidere vil Kommunalbestyrelsen aktivt arbejde for at påvirke de statslige infrastrukturinvesteringer, således at adgangen til omverdenen forbedres ikke mindst gennem etablering af en forbindelse over Kattegat. 

Trafiksikkerhed

Trafiksikkerheden skal forbedres på de eksisterende veje og stier. Det skal være sikkert at færdes i trafikken for alle ikke mindst børnene. Kommunalbestyrelsen har derfor udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for at nedbringe antallet af uheld samt øge trygheden for alle de bløde trafikanter (cyklister, gående m.fl.).

I trafiksikkerhedsplanen har Kommunalbestyrelsen fokus på flere indsatsområder, men i første omgang er fokus rettet mod initiativer, der kan forbedre trafiksikkerheden på alle kommunens skoleveje. Initiativerne vil omfatte fysiske forbedringer på vejene, kampagner, færdselsundervisning og kontrol, herunder hastighedskontrol.

Kollektiv trafik

Hyppige og hurtige forbindelser med den kollektive trafik til de større byer har stor betydning for bosætningen for en kommune som Odder. Det er således vigtigt, at kommunens borgere kan gøre brug af de kollektive trafiktilbud af hensyn til dels arbejdskraftens mobilitet, dels borgernes behov for at komme til arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.

Der skal derfor arbejdes for gode og direkte kollektive trafikforbindelser både regionalt og lokalt. Der skal arbejdes for at sikre en koordinering af ruter og køreplaner for Aarhus letbane, regionale busruter, lokale busruter, flextrafik, bybus og færger.

Målet er at gøre den kollektive trafik til et godt alternativ til privatbilismen og derved få flere til at benytte den, så trafikbelastningen på vejene mindskes og de heraf afledte miljøeffekter - CO2 udledningen.

Den kollektive trafik i Odder Kommune omfatter:

 • Regionale busruter mellem Odder og Århus – Horsens - Skanderborg.
 • 7 lokalruter der betjener lokalområdet og folkeskolerne.
 • 4 bybusruter, der kører på alle hverdage i Odder by.
 • Flexbus mellem Gylling og Odder, samt mellem Alrø og Amstrup området.
 • Flexbusafgange på alle lokalruter på alle hverdage
 • Støttet flextur til 4 kr. pr. km i hele oplandet til Odder , med 4 knudepunkter i Odder: Stationen, Spektrum, Rude Havvvej 3-5 og Vestermarkskolen.

Odder Kommune vil sammen med Midttrafik søge at skabe god sammenhæng mellem de lokale kollektive trafikforbindelser og de regionale ruter, så behovet for forbindelser såvel internt i kommunen som ud af kommunen tilgodeses. Der skal i den forbindelse tages højde for, at kommunens tyndt befolkede områder og små byer er rimeligt dækket. Ændringer i busruter og kørselsomfang besluttes løbende i forbindelse med køreplanlægningen.

I 2012 blev Grenå- og Odderbanen koblet sammen og banen blev samtidig omdøbt til Aarhus nærbane. I dag hedder den Aarhus Letbane, og den blev åbnet i august i 2018 for kørsel mellem Odder og Aarhus. I 2019 blev letbanen mellem Grenå og Aarhus åbnet.

Letbanen giver borgerne i Odder direkte forbindelse dels til Aarhus centrum, dels til store arbejdspladser og undervisningsinstitutioner. F.eks. Aarhus Universitetshospital i Skejby og erhvervsområderne i Lisbjerg.

Letbanen har 3 standsningssteder i Odder Kommune - i Assedrup, på Rude Havvej og på Odder Station, og dermed tæt på boliger og erhverv, samt med direkte adgang til diverse busser.

Det er et mål for Kommunalbestyrelsen at få flyttet så meget trafik som muligt fra Århusvej over på letbanen. En forudsætning herfor er, at der er let og direkte adgang fra boliger og erhverv til letbanen, samt at der er gode p-forhold for cykler og biler. Det gælder både i centrum af Odder by og fra de øvrige standsningssteder for letbanen i Odder Kommune. Arbejdet er i gangsat og der er bl.a. etableret en parkeringsplads ved standsningsstedet ved Rude Havvej i 2019, og indsat en  pendlerrute på bybussen i Odder i 2020 mellem Odder Vest og standsningsstedet ved Rude Havvej og samt ved Odder Station.

På sigt skal letbanen udbygges til omegnskommunerne.

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020