Klimatilpasning

Retningslinjer

Planlægning af byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse mv. kan i de oversvømmelsestruede områder kun etableres, hvis der redegøres for hvordan oversvømmelseskilden håndteres, og afstrømning til omkringliggende arealer ikke ændres eller forringer håndteringen af vand. Det skal ved lokalplanlægning sikres, at der fastsættes vilkår om afværgeforanstaltninger ved oversvømmelse. 

Statisk kort

Kortet viser områder, hvor der er risiko for oversvømmelse med en 100 års hændelse i 2100 (sandsynlighedskort). Kortet samler oversvømmelser fra nedbør, vandløb og havvand, dvs. der skeles ikke til vandets kilde. Oversvømmelse med mindre end 10 cm vand og et oversvømmelsesareal under 250 m² er ikke vist.

 

Handlinger i forbindelse med "Klimatilpasning" indvirker i/opfylder delmål 11b, 13.1, 13.3,  15.9 og 17.17.

Formål

Formålet med retningslinjerne er, at forebygge og minimere oversvømmelsesskader fra fremtidige klimaforandringer. Med nye modelleringsværktøjer som kystplanlægger, KAMP og Scalgo Live, er det nu muligt at lave et kvalificeret bud på, hvilke områder der bliver oversvømmelsestruet helt frem til år 2100. Der planlægges på lang sigt for at minimere omkostninger og for at skabe den kommune og det landskab der er bedst for vores efterfølgere og får at undgå at minimere deres fremtidige udfordringer med klimatilpasning.

Redegørelse

Oversvømmelse fra havet 

Kortet viser de forventede oversvømmelser fra stormflod ved en 100 års hændelse i år 2100 med udledningsscenarie RCP 8,5. Kortet viser en vandstand i kote 254 cm DVR90, altså en vandstand på 254 cm over havets normal vandstand. 

Oversvømmelse fra ekstrem nedbør 

Nedbørskortet viser en 100 års hændelse i år 2100 med et udledningsscenarie RCP 8,5. Der er lavet modelberegninger for Odder By, Hundslund, Rude, Saksild, Bjerager, Dyngby, Neder Randlev, Over Randlev, Gosmer, Ørting, Hou, Falling, Ålstrup og Gylling. Vandløbene Odder Å og Stampemølle Bæk indgår i modellen for Odder By. I det åbne land vises samme nedbørshændelse, men her er jordens nedsivningsevne svarende til 29 mm nedbør fratrukket.

Oversvømmelse fra vandløb

Oversvømmelse fra de største vandløb vises som 100 års hændelse i år 2100 for Odder Å, Stampmølle Bæk, Rævs Å, Åkær Å og Malskær Bæk. 

Datagrundlag

I kortlægningen er anvendt udledningsscenariet RCP 8,5. I dette klimascenarie stiger udledningen af drivhusgasser fortsat (buisness-as-usual), og Parisaftalens mål om en maks. temperaturstigning på 2°C overholdes ikke. Dette scenarie anbefales til planlægning længere frem end 2050 for projekter, der skal være meget robuste overfor fremtidens vejr og klima (f.eks. udlæg af boligområder og infrastruktur). Ved efterfølgende analyser af mulige tilpasnings-løsninger i konkrete risikoområder, skal vurderes om et lavere klimascenarie er relevant f.eks. hvis det konkrete projekt ikke behøver være robust overfor fremtidens vejr, eller hvis det konkrete projekt nemt efterfølgende kan gøres mere robust (f.eks forhøje et dige). 

På kortet ovenfor indgår ikke områder, hvor det terrænnære grundvand forventes at stige i fremtiden. Det skyldes, at det vurderes at de tilgængelige data stadig er for usikre. Ved udpegning af risikoområderne (se nedenfor) er dog indgået en modelleret fremskrivning af data for terrænnært grundvand. 

Klimatilpasningsplan

I klimatilpasningsplan 2014 blev udpeget en række indsatsområder bl.a. i Hou og områder omkring åerne i Odder By. I 2021 blev udarbejdet en Udviklingsplan for klimatilpasning i Hou, med en etape-plan for igangsætning af konkrete projekter og input til løsningsforslag. De første klimatilpasningsprojekter forventes igangsat 2022-23 omkring havnen i forbindelse med opførelse af "Færgebyen", renovering af Havnepladsen og trafikomlægning af vejkrydset Houvej/Strandgade. 

I Odder midtby er der planlagt seks klimatilpasningsprojekter i tilknytning til Odder Å: Rathlousdaldæmningen, Mølleparken/Odder Museum, Mejerivej/Østergade og Stampmølle Bæk/Overskov, Torvald Køhlsvej og Rådhusgade. De 6 projekter indgår i et medfinansieringsprojekt med Odder Spildevand A/S. Rathlousdaldæmningen blev etableret i 2020 og de sidste 5 projekter forventes gennemført i 2022-24. Herved er det vedtagne servicemål på en 50-årshændelse i 2019 for oversvømmelse fra åerne i Odder by opfyldt. Nedenfor er de 5 resterende klimaprojekter nærmere beskrevet. 

I "Klimatilpasningsplan 2022" er udpeget 23 områder med risiko for oversvømmelse af nedbør, vandløb, havvand, eller grundvand. Heraf er 7 områder prioriteret som indsatsområder, da der er risiko for væsentlige gener og værditab ved oversvømmelser. I indsatsområderne skal der arbejdes videre med analyser og evt. klimatilpasningstiltag inden 2025.

Gennemgang af indsatsområder 

Der er 5 igangsatte klimaprojekter i Odder Midtby jvf. "Klimatilpasningsplan 2014".

Nedenstående 2 klimaprojekter ved Odder Å forventes etableret 2023-2024:

 • Mejerivej/Østergade: Der planlægges for et kombineret kloak- og klimaprojekt, hvor der anlægges op til ca. 80 cm højvandsbarrierer i form af en højvandsmur eller jorddiger langs med Odder Å, i kombination med skybrudsveje og pumpestationer. Endelig placering og udformning af højvandsmure/jorddige forsøges tilpasset lodsejers ønsker. 
 • Mølleparken/Odder Museum: Der er i 2018 udarbejdet et principforslag for en løsning til håndtering af oversvømmelserne ved Odder Museum og i Mølleparken. Forslaget indebærer etableringen af en "klima-rende/aflastningsrende", hvor vandet kan løbe parallelt med vandløbet i et omprofileret terrænløb. Omprofileringen sikrer, at en del af åvandet ved meget høj vandstand kan finde vej gennem det laveste område i parken ved anlæggelse af en ny legeplads, ændret beplantning, oprensning af møllesøen mv. 

Nedenstående 3 klimaprojekter ved Stampmølle Bæk forventes etableret i 2022-2023:

 • Torvald Køhlsvej: Opstrøms Torvald Køhlsvej vil løsningen indebære etablering af jordvold og betonmur på op til 90 cm samt ændring af eksisterende cykelsti og terrænregulering i enkelte haver.
 • Rådhusgade: Der er udarbejdet et forslag med ny rist ved Rådhusgade og hævning af brinkerne langs med Stampmølle Bæk umiddelbart nedstrøms Torvald Køhlsvej, for derved at sikre tilstrækkelig kapacitet i vandløbet til at undgå oversvømmelser af de omkringliggende grunde, herunder Handelsfagskolen. 
 • Overskov: Det eksisterende bassinvolumen ved Overskov skal udnyttes bedre, således at der holdes mere vand tilbage i kritiske situationer. 

De 7 indsatsområde i Klimatilpasningsplan 2022 er listet nedenfor. I de berørte kommuneplanrammer vil det fremgå under miljøforhold at "Området er udpeget som risikoområde i "Klimatilpasningsplan 2022". Området er desuden prioriteret som indsatsområde, hvor der skal påbegyndes en handling inden 2025."

 • Sydlige Hou, risikoområde 8: Området er udfordret af stigende havvand, grundvand og til dels nedbør. Der skal udarbejdes en handleplan med en samlet analyse af alle vandudfordringerne: havet, nedbør og højtstående grundvand. Handleplanens tiltag, herunder beredskab og finansiering, skal udarbejdes i samarbejde med borgerne og andre relevante aktører. Handlingsplanen vil tage udgangspunkt i "Udviklingsplan for klimatilpasning" - herunder etapeplan for igangsætningen. Muligheden for, at området kan beskrives i spildevandsplanen, evt. med drøftelse af serviceniveau for oversvømmelse skal overvejes. Handleplanen påbegyndes inden 2025 og forventes udarbejdet inden 2030. En del af kysten nord for havnen er truet af erosion, og omfattet af kommuneplanens retningslinje for forebyggelse af erosion. Risikoområde 8 berører følgende kommuneplanrammer: 5.B.4, 5.B.3, 5.B.10, 5.OF.6, 5.HA.1, 5.BE.1, 5.HA.2, 5.C.4, 5.C.1, 5.B.12, 5.C.3, 5.C.2, 5.B.1, 5.B.7, 5.B.8, 5.B.13, 5.E.4, 5.OF.2, 5.B.2.
 • Bøgebjerg Bæk i Odder, risikoområde 12 : Beregninger viser, at vandløbet i kombination med ekstrem regn kan give oversvømmelse dels gennem erhvervsområdet, og dels i områderne vest for letbanen muligvis pga. manglende kapacitet i rør og underføring under banen. De etablerede tiltag til kapacitetsudvidelse ved Rude Havvej 3-5 vurderes at have en marginal effekt på problemstillingen, men der skal inden 2025 laves en analyse af vandets strømning, så årsagerne kan afklares, og tiltag til at øge vandføringskapaciteten kan vurderes. På den baggrund kan der udarbejdes en handleplan inkl. finansieringsforslag. Risikoområde 12 berører følgende kommuneplanrammer: 1.E.11, 1.E.1, 1.RE.16.
 • Stenslund i Odder, risikoområde 15: Beregninger viser, at ved ekstrem nedbør er der risiko for oversvømmelse af en del af plejehjemmet Stenslundcenteret, fordi det ligger i en lavning. Der er risiko for vanddybder på op til 0,5 meter. Inden 2025 skal der laves en handleplan med analyser og forslag til tiltag og finansiering. Risikoområde 15 berører følgende kommuneplanrammer: 1.B.4, 1.OF.4.
 • Lillegade og Banegårdsparken i Odder, risikoområde 17: Ved ekstrem nedbør er der risiko for vand på terræn i området ved Lillegade og Banegårdsparken. Området er fælleskloakeret, så der er risiko for spildevand på terræn. Inden 2025 skal der udarbejdes en analyse af problemets omfang, og på den baggrund iværksætte en handleplan med beskrivelse af tiltag og finansiering. Handleplanen skal koordineres med "Helhedsplan for Banegårdsarealet" og fremtidig kloakrenovering. Risikoområde 17 berører følgende kommuneplanrammer: 1.C.19, 1.BL.2, 1.B.5, 1.B.25, 1.C.29, 1.C.21, 1.C.28.
 • Boulevarden, Rodstensgade, Sønderbakken og Skovly i Odder, risikoområde 18: I området er 3 lavninger med boliger som risikerer oversvømmelse ved ekstrem nedbør. Der er risiko for spildevand på terræn og vanddybder over 0,5 m. Inden 2025 skal der laves en analyse af problemets omfang og på den baggrund udarbejdes en handleplan med beskrivelse af tiltag og finansiering. Handleplanen skal koordineres med fremtidig kloakrenovering. Risikoområde 18 berører følgende kommuneplanrammer: 1.C.20, 1.C.22, 1.C.22A, 1.C.23, 1.C.25, 1.BL.6, 1.B.18, 1.BL.10, 1.C.30, 1.C.24, 1.C.28, 1.C.21.
 • Terrænnært grundvand i Hou: I størstedelen af Hou står det terrænnære grundvand mindre end 2 m under terræn om vinteren. Klimaforandringer i form af mere vinternedbør og havvandsstigning kan betyde permanente stigninger i grundvandsspejlet på op mod 0,5 m eller mere. Grundvandsudfordringen skal håndteres sammen med udfordringer fra hav og nedbør og koordineres med "Udviklingsplan for klimatilpasning i Hou". Der skal hurtigst muligt etableres et program med moniteringsboringer, så fremtidige beslutninger hviler på konkrete måledata. Inden 2025 skal udarbejdes analyser på baggrund af moniteringsresultater, og en handleplan i samarbejde med borgere og relevante aktører, med tiltag og finansiering for beskyttelse mod de samlede vandudfordringer i Hou - se ovenfor. Fremtidig dræning af dele af området skal overvejes. 
 • Terrænnært grundvand i det vestlige Odder: I det vestlige Odder bl.a. Vennelundsvej, er der indikationer på at grundvandet står mindre end 0,5 meter under terræn om vinteren. Klimaforandringer kan betyde stigninger i grundvandsspejlet på over 0,5 meter, hvilket giver risiko for oversvømmelser flere steder i det vestlige Odder. Der er kendskab til gener fra terrænnært grundvand i området. Inden 2025 skal etableres et program med moniteringsboringer i området, så der kan indsamles viden om grundvandets bevægelser. På den baggrund kan den fremtidige risiko vurderes og evt. handleplan udarbejdes. 

Følgende kommuneplanrammer berøres i de øvrige risikoområder, der endnu ikke er prioriteret:

 • Risikoområde 1: 3.S.9
 • Risikoområde 2: 3.S.2, 3.OF.5, 4.S.1.
 • Risikoområde 3: 4.S.1
 • Risikoområde 4: 5.b.16, 5.F.1, 5.S.1.
 • Risikoområde 5: 5.S.1, 5.B.5, 5.OF.3.
 • Risikoområde 6: 5.B.9, 5.B.6; 5.B.2, 5.OF.2.
 • Risikoområde 7: 5.B.4, 5.B.3
 • Risikoområde 9: 4.BL.10
 • Risikoområde 10: 6.BL.1, 6.OF.2, 6.OF.3
 • Risikoområde 11: -
 • Risikoområde 13: 1.E.12, 1.OF.18, 1.E.14, 1.VEJ.5, 1.B.1, 1.E.4.
 • Risikoområde 14: 1.B.1, 1.OF.3
 • Risikoområde 16: 1.OF.4. 
 • Risikoområde 19: 1.B.16, 1.B.28, 1.B.27, 1.OF.13, 1.OF.12, 1.BL.1, 1.C.26, 1.B.11, 1.C.9, 1.C.10, 1.C.8, 1.C.1, 1.C.2, 1.C.3, 1.C.7, 1.C.11, 1.C.12, 1.C.6, 1.C.4, 1.C.5, 1.OF.5, 1.B.3, 1.BL.5, 1.C.19, 1.BL.3, 1.BL.9, 1.B.20, 1.B.21, 1.OF.2, 1.OF.3, 1.B.1, 1.RE.1, 1.RE.4, 1.B.2, 1.OF.1A, 1.OF.1. 
 • Risikoområde 20: 1.B.12, 1.RE.6, 1.B.30, 1.B.31, 1.VEJ.2.
 • Risikoområde 21: 1.RE.7, 1.RE.9, 1.RE.2, 1.B.13, 1.B.8, 1.B.10, 1.E.8, 1.B.7, 1.B.9, 1.B.22, 1.B.23, 1.OF.7, 1.B.2, 1.E.6, 1.BL.38, 1.OF.2, 1.RE.4.

I Kommuneplanrammerne beskrives under miljøforhold: "Området er udpeget som risikoområde i "Klimatilpasningsplan 2022"

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 - retningslinjer for Klimatilpasning er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 05.09.2022 og offentliggjort den 28.10.2022.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020