Værdifulde landbrugsområder

Retningslinjer

Landbrugsområderne skal så vidt muligt forblive i landbrugsdrift. 

Landbrugsarealer kan kun inddrages til ikke-landbrugsmæssige formål, hvis arealerne har begrænset betydning for landbruget, eller hvis en samlet vurdering viser, at den givne anvendelse mest hensigtsmæssigt kan placeres i et landbrugsområde.

Ved udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse af arealer og bygninger skal der tages særligt hensyn til landbrugsmæssige interesser.

Mængden af natur, økologiske forbindelser, levende hegn og småbiotoper af værdi for det vilde dyre- og planteliv bør opretholdes og nye etableres, hvor det kan ske uden væsentlig gene for landbrugsdriften

Landbrugsområderne fremgår af kortet.

Statisk kort

 

Handlinger i forbindelse med "Værdifulde landbrugsområder" indvirker i/opfylder delmål 12.1, 12.2, 12.3, 12.6, 13.1, 15.2, 15.9 og 17.17.

Formål

Formålet med retningslinjerne er at forbeholde landbrugsjorderne til landbrugsformål. Forbruget af areal til formål, som udelukker landbrugsdrift, skal begrænses, og ved anden disponering skal der tages hensyn landbrugsdriften.

Redegørelse

Landbrugsområderne omfatter landbrug, gartnerier og skove, og er fortsat den mest dominerende arealanvendelse. Landbrug og gartneri dækker ca. 70% af kommunens areal, og skov udgør ca. 13 %.

Retningslinjerne skal sikre, at der ikke bliver brugt mere landbrugsjord end højst nødvendigt til andre formål. Samtidig skal der i videst mulig omfang tages hensyn til de berørte landbrug, deres beliggenhed og arealbehov, samt de allerede foretagne investeringer i området. Når der bliver udtaget jord fra landbrugsdrift til andre formål, skal større landbrugsområder søges bevaret samlet, og hvor der er alternative muligheder for lokalisering, bør en konkret prioritering af landbrugsområderne og landbruget arrondering indgå i grundlaget for den endelig udpegning.

Når større arealer inddrages til ikke-landbrugsmæssige formål gælder, at hvor det er alternative muligheder for lokalisering, bør en konkret prioritering af landbrugsområderne indgå i grundlaget for den endelige vurdering.

Prioriteringen af landbrugsinteresserne skal og kan ikke udelukke varetagelsen af miljømæssige hensyn som fx beskyttelse af grundvand, søer og vandløb samt anden natur. For at sikre dyr og planters forsatte levevilkår og mulighed for at sprede sig, indeholder retningslinjerne en henstilling om at sikre - og om muligt, udbygge levende hegn, vandhuller og andre småbiotoper, hvor det er muligt.

Udpegning

Udpegningen af landbrugsområderne er sket gennem en GIS-analyse med udvalgte temaer: internationale naturbeskyttelsesområder, skove, sårbare, beskyttede naturområder, områder til byvækst og sommerhuse, samt eksisterende byområder med en mindre buffer på, der hvor der forventes fremtidig byvækst.

Odder Kommune vurderer, at den ene jordtype ikke kan siges at være mere værdifuld end en anden i forhold til at dyrke jorden, idet udbytte og økonomi afhænger af at afgrøden kombineres med den rette jordbundstype. Derfor er alle områder i kommunen udpeget som værdifulde landbrugsområder – undtagen de ovennævnte områder i GIS-analysen.

Råstoffer

Region Midtjylland har udarbejdet en råstofplan, som indeholder retningslinjer for den fremtidige råstofindvinding i regionen. Planen udpeger råstofinteresseområder og råstofgraveområder. Råstofgraveområder skal som udgangspunkt friholdes for aktiviteter, som varigt kan forhindre eller besværliggøre senere råstofindvinding. I Odder Kommune er der udpeget et råstofgraveområde ved Trustrup, der fremgår af kortet ovenfor.

Det er Region Midtjylland, der meddeler tilladelse til råstofindvinding på nærmere vilkår, herunder efterbehandling af råstofgraven.

Det er fortsat Odder Kommune, som har myndighedsopgaven på en lang række af de afgørelser, som skal indgå i en indvindingstilladelse - f.eks. i forhold til Vejloven, Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven og Vandforsyningsloven.

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020

Læs mere

Landbrug