Støj

Retningslinjer

Ved udlægning af arealer til støjfølsom anvendelse i støjbelastede områder, skal det sikres, at miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan overholdes i området i forhold til, veje, jernbaner, fritidsanlæg og virksomheder.  

Inden for eksisterende, støjbelastede områder i byzone kan der kun opføres nye boliger, hvis de er støjisolerede, så miljøstyrelsens grænseværdier for støjniveau målt indendørs i sove- og opholdsrum er overholdt.

Ved byomdannelse af støjbelastede områder til støjfølsom anvendelse, skal der foreligge sikkerhed for, at støjbelastningen er bragt til ophør inden for en periode på 8 år.

Nye støjende virksomheder og nye støjende fritidsanlæg kan kun etableres, hvis Miljøstyrelsens vejledende grænser for støj fra anlæggene kan overholdes i eksisterende og planlagte boligområder og områder med anden støjfølsom anvendelse.

Ved byggeri af nye veje og jernbaner skal det tilstræbes, at eksisterende eller planlagt støjfølsom arealanvendelse ikke belastes med et uacceptabelt støjniveau.

Inden for støjbelastede områder i landzone kan der ikke udlægges areal til støjfølsomme formål som boliger, rekreative formål og lignende, medmindre der sikres et tilfredsstillende støjniveau. Samme hensyn skal varetages i forbindelse med enkelttilladelser til bebyggelse m.m. til støjfølsomme formål.

Områder nær planlagte vindmøller skal friholdes for placering af ny beboelse og/eller støjfølsom arealanvendelse.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er gennem planlægningen og i enkeltsagsbehandling at forebygge støjgener og vibrationer, der kan opstå i nye og eksisterende boligområder fra eksisterende og nye veje, jernbaner og erhvervsområder, samt at åbne mulighed for at forny boligkvarterer i eksisterende byområder selvom det pågældende kvarter ligger i et støjbelastet område.

Redegørelse

Generelt om støj

Støjgener opleves af mange som en af de største miljøbelastninger i byerne, men også uden for byerne kan støj give anledning til gener både i forhold til boliger og i forhold til natur- og landskabeligt værdifulde områder.

Retningslinjerne sigter mod at sikre et tilfredsstillende støjniveau i overensstemmelse med de til enhver tid foreliggende vejledninger fra miljøstyrelsen. 

Støjfølsom anvendelse omfatter boliger, daginstitutioner, pleje- og behandlingsinstitutioner, hospitaler, skoler og undervisningsinstitutioner samt hoteller, kontorer og liberale erhverv - herunder i et vist omfang udendørs opholdsarealer. Hertil kommer visse anvendelser til rekreative formål i byer og det åbne land - blandt andet parker, kolonihaver, sommerhusområder og campingpladser.

Støjbelastede arealer omfatter områder med placering af anlæg som veje, jernbaner, havne, lufthavne, virksomheder, forlystelsesparker, vindmøller skydebaner, motorsportsanlæg, forsvarets øvelsesområder. Støjbelastede arealer kan også være områder, der må forventes, at blive belastet med støj fra aktiviteter, der kan placeres i områder i nærheden, f.eks. anlæg med tilbagevendende midlertidig støjende aktiviteter.

Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier for de fleste typer af støj (vejstøj, togstøj, lufthavnsstøj, virksomhedsstøj, støj fra skydebaner og motorsportsanlæg mv.). Grænseværdien er afhængig af, hvilken type af område der belastes, fx blandede områder, erhvervsområder, boligområder eller rekreative områder.

Hvis grænseværdierne overholdes, vil den overvejende del af befolkningen opfatte støjen som acceptabel. Det afhænger imidlertid af personen og situationen, hvilke lyde der opfattes som støj. Støj kan derfor godt opfattes som generende, selvom grænseværdien er overholdt.

Ved fornyelse af boligkvarterer og for at forebygge støjkonflikter må støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre der bliver gennemført støjisolerende tiltag på de nye boliger samt støjafskærmning af de udendørs opholdsarealer, som kan sikre mod støjgener.

Ved ansøgning om tilladelser til at opføre boliger og andre støjfølsomme anlæg, vil støjforholdene derfor blive vurderet i hvert enkelt tilfælde med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Ved udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplaner for arealer, der er belastet af støj, skal der fremlægges dokumentation for, eller beregninger der sandsynliggør, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier overholdes.

Kolonihaveområder betragtes som rekreative områder, men da områderne meget ofte er beliggende i byområder med en del baggrundsstøj, er kravene differentierede afhængigt af hvilken planlægningssituation, der er tale om. Kolonihaveområder i det åbne land sidestilles med sommerhusområder. Kolonihaveområder i eller nær byzone sidestilles med etageboligområder eller boligområder for åben og lav boligbebyggelse.

Støj fra virksomheder

Hvis et erhvervsområde er under afvikling skal en overgangsordning på 8 år sikre, at de virksomheder der er i områdethar en rimelig frist til at tilpasse sig den ny situation. Målet er at sikre, at byomdannelse ikke medvirker til at presse velfungerende virksomheder ud af byen. Områder, hvor der ikke er udsigt til, at støjen fjernes inden for overgangsperioden, er ikke egnede til byomdannelse.

Støj fra veje og jernbaner

Problemer med trafikstøj søges løst gennem planlægningen. Som udgangspunkt skal støjgrænserne for vej- og jernbanestøj overholdes i hele området. Der kan dog i lokalplaner fastlægges delområder, der ikke er støjfølsomme som eksempelvis parkerings- og fortovsarealer.

Som hovedregel beregnes frem for måles støj fra veje og jernbaner.

I henhold til støjbekendtgørelsen skal kommuner med større veje og jernbaner udarbejde støjkortlægning og handlingsplaner. Odder Kommune er ikke omfattet af kravet.

Støj i landzone

Der er ikke fastsat generelle vejledende grænseværdier for støjniveauet i det åbne land. Der skal foretages en konkret vurdering for hvert enkelt område, evt. for hver enkelt sag

Retningslinjerne sigter dels på at forebygge, så brugerne af et område ikke generes af støj, dels på at beskytte udøverne af støjende aktiviteter mod efterfølgende krav om støjdæmpning og indskrænkninger i aktiviteterne.

Støjbelastede arealer kan inddrages til støjfølsom anvendelse, hvis det sikres, at der ved afskærmning, støjdæmpning eller lignende er tilvejebragt et tilfredsstillende støjniveau inden ibrugtagning.

Retningslinjerne er ikke til hinder for udlæg af arealer i overensstemmelse med den anvendelse, der allerede rent faktisk finder sted. Eksempelvis udarbejdelse af en lokalplan for et allerede udbygget område, hvor lokalplanen som væsentligste formål har at fastholde den bestående anvendelse.

Vedrørende støj fra eksisterende virksomheder tages der udgangspunkt i foreliggende miljøgodkendelser. I forhold til boliger i det åbne land er der ofte fastlagt en støjgrænse svarende til den, der gælder for områder til blandet bolig og erhvervsbebyggelse, som skal være overholdt ved selve boligen og dens opholdsarealer – ikke ved naboskel.

Støjkonsekvenszoner for planlagte vindmøller

For at sikre grundlaget for etablering af store vindmøller skal der udlægges støjkonsekvenszoner omkring arealreservationer til store vindmøller ved vedtagelse af kommuneplantillæg for konkrete vindmølleområder. Støjkonsekvenszonernes udstrækning bestemmes af vindmøllernes støjbidrag og under hensyntagen til, at der ikke kan etableres boliger inden for 4 gange vindmøllehøjden. Støjkonsekvenszonerne skal fastlægges i forbindelse med planlægningen for det enkelte område, når det endelige opstillingsmønster og vindmøllernes støjbidrag er kendt. Inden for støjkonsekvenszone A må der, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugserhvervene, ikke etableres ny beboelse. Inden for støjkonsekvenszone B må der, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugserhvervene og beboelse ikke etableres ny støjfølsom arealanvendelse. Støjkonsekvenszonerne fremgår af kortet.

Statisk kort

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020