Økologiske og potentielle økologiske forbindelser

Retningslinjer

De økologiske forbindelser og de potentielle økologiske forbindelser fremgår af kortet.

De økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser udgør sammen med områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og potentiel natur, Grønt Danmarkskort.

De økologiske forbindelser skal sikre, at ubrudte og uforstyrrede natursammenhænge bevares og om muligt forbedres.

De potentielle økologiske forbindelser skal søges udtaget af intensiv landbrugsdrift, således at ubrudte og uforstyrrede natursammenhænge udbygges og forbedres. I forhold til prioritering af etablering af nye økologiske forbindelser vil arealernes potentiale som spredningskorridor for de mest truede dyre- og plantearter indgå i en samlet afvejning af, hvor indsatserne skal prioriteres højest.

Tiltag på arealer, som kan bidrage til opfyldelse af andre formål, som f.eks. reduktion af næringsstofudvaskning samt klimatilpasning, vil også blive prioriteret højt.

De økologiske forbindelser og de potentielle økologiske forbindelser skal normalt søges friholdt for byudvikling og tekniske anlæg. Hvor anlæg af nye veje og jernbaner skærer de økologiske og de potentielle økologiske forbindelser, skal anlæggene indrettes med faunapassager, så dyrelivets spredningsmuligheder opretholdes. Ved væsentlige, eksisterende spærringer i de økologiske forbindelser bør passage søges sikret, normalt gennem anlæg af faunapassager eller lignende.

Ved udarbejdelse af lokalplaner, som overfører et område til byzone eller ændrer anvendelsen af et område, som allerede ligger i byzone, skal det sikres, at eksisterende økologiske forbindelser bevares og forbedres som en integreret del af planen for området. Det skal ligeledes sikres, at mulighederne for at etablere nye økologiske forbindelser undersøges, og om muligt indarbejdes i planen for området.

 

Statisk kort

 

Handlinger i forbindelse med "Økologiske forbindelser" indvirker i/opfylder delmål 15.1, 15.2, 15.5, 15.8, 15.9.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at sikre og forbedre og forbedre spredningsmulighederne for det vilde dyre- og planteliv,  både ved at bevare eksisterende økologiske forbindelser og ved at skabe nye forbindelser mellem områder med naturværdier, hvor og når det er muligt. De økologiske forbindelser skal med sine forbindelser på tværs af kommunegrænser indgå som en del af Grønt Danmarkskort og sikre mere sammenhængende natur.

Redegørelse

Udpegningerne af de økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser udgør, sammen med udpegningerne af områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og potentiel natur, Grønt Danmarkskort, der er en langsigtet vision om at skabe et grønt netværk gennem Danmark, som ønskes fuldt realiseret i 2050. Der har været fokus på at skabe forbindelser på tværs af kommunegrænser.

Gennem mange år har udnyttelsen af landskabet til intensiv landbrugsproduktion, vejanlæg og byudvikling reduceret og opsplittet naturen. Når de enkelte naturområder i stadig højere grad isoleres, forringes dyr og planters muligheder for at sprede sig i områderne. Det bliver også vanskeligere for arterne at genindvandre til leve- eller voksesteder, som de tidligere er forsvundet fra. Opsplitning og isolering er en væsentlig årsag til, at mange arter af vilde planter og dyr er blevet sjældnere og udryddelsestruede.

De økologiske forbindelser skal sikre og forbedre mulighederne for, at individer og arter kan sprede sig mellem naturområder.  De økologiske forbindelser udgør dermed sammen med naturområderne et netværk, som er forudsætningen for bevarelsen af en natur med stor biologisk diversitet.  De eksisterende økologiske forbindelser skal derfor bevares og deres kvalitet forbedres. Desuden skal det tilstræbes, at der etableres nye økologiske forbindelser.

Tilstedeværelsen af grønne områder i byrummet er en vigtig, rekreativ ressource, som kan højne kvaliteten af nye, såvel som eksisterende boligområder. I forbindelse med byomdannelse, byfortætning og ny byvækst skal eksisterende økologiske forbindelser og nye økologiske forbindelser derfor anvendes aktivt for at skabe spredningsveje for vilde planter og dyr, og give byens beboere muligheder for naturoplevelser.


Udpegningsgrundlag

Udpegningen af økologiske og potentielle økologiske forbindelser bygger på en sammenbinding af områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser ved anvendelse af en buffermetode kaldet "Vejle-modellen".

Ved denne metode sammenbindes alle områder med en indbyrdes afstand på maksimalt 500 meter. Afstanden på de 500 meter er valgt ud fra en overordnet betragtning om, at det er den maksimale afstand for mange af de dyr og planter, som har forholdsvis ringe spredningsevne, fx padder, nogle insekter og dyrespredte planter.

Efter sammenbindingen er der sket en justering af udpegningen og opdeling i økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser.

De økologiske forbindelser udgør 5662 ha og de potentielle økologiske forbindelser udgør 2486 ha. 

De økologiske forbindelser udgøres primært af områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, mens de potentielle økologiske forbindelse udgøres af potentielle naturområder samt øvrige områder, der kan skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder, herunder Natura 2000-områderne. Mange naturområder ligger langs vandløbene, og ådalene er således med til at skabe sammenhængende natur, hvilket naturrådet anbefaler kommunerne at have fokus på. Udpegningen omfatter også dyrkede marker, som på længere sigt kan udvikle sig til værdifuld natur eller skov.

Hvor det er muligt, er hensynet til klima og rekreative interesser inddraget ved udpegningen. 

Odder Kommune har sammen med Aarhus, Horsens, Hedensted, Samsø, Silkeborg og Skanderborg kommuner etableret Naturråd, bestående af repræsentanter fra landbrugsorganisationer samt grønne organisationer. Naturrådet har fremlagt en række anbefalinger til kommunernes arbejde med udpegninger af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Naturrådets anbefalinger er inddraget i revisionen af områder med økologiske forbindelser. Overordnet ønsker Naturrådet, at tilbagegangen i biodiversitet bliver vendt, og at diversitet i både arter, naturtyper og landskaber prioriteres i både land- og byzone med hensyntagen til udviklingsmulighederne for landbrugserhvervet. Derudover ønsker Naturrådet, at Grønt Danmarkskort skal give bedre adgang til naturen og styrke interessen for naturen. Der er som anbefalet af Naturrådet lagt vægt på ådale, når der skal skabes sammenhængende natur.

Odder Kommune har konkret vurderet, hvorvidt udpegningen er i overensstemmelse med den øvrige planlægning.

Der er gennem møder og dialog med Horsens, Skanderborg og Aarhus Kommune sikret sammenhæng i udpegninger af økologiske forbindelser på tværs af kommunegrænsen.

 

 

Status og proces

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 21.6.2021 og er sendt i offentlig høring til og med den 15.09.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020.

Vejlemodellen

Se detaljeret beskrivelse af Vejlemodellen