Affald

Retningslinjer

Affaldsbehandlingsanlæg må ikke placeres i områder, hvor der kan opstå konflikt med andre væsentlige planmæssige interesser medmindre særlige forhold eller overordnede hensyn taler herfor.

Affaldsindustri skal etableres under hensyntagen til de regler, der i øvrigt gælder for anlægstypen.

   

Handlinger i forbindelse med "Affald" indvirker i/opfylder delmål 12.1, 12.2, 12.4 og 12.5.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at sikre, at nye deponerings- og affaldsbehandlingsanlæg lokaliseres og udformes på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Redegørelse

Affald skal så vidt muligt genanvendes, og det affald, der ikke kan genanvendes, skal energiudnyttes ved forbrænding, således at andelen af affald, der deponeres reduceres mest muligt.

I kommuneplanen skal der være retningslinjer for lokalisering af den nødvendige kapacitet for nye affaldsforbrændingsanlæg, deponeringsanlæg samt udvidelser af bestående anlæg. Kapacitetsbehovet fremgår af kommunens affaldsplan. Der er ikke placeret deponerings­ og forbrændingsanlæg i Odder Kommune.

Jo mere affald der kan genanvendes eller brændes, jo mindre skal deponeres. Derfor er det vigtigt at der er tilstrækkelig mulighed for at brænde og genanvende affald. I Odder Kommune brændes det almindelige husholdningsaffald på Renosyds Kraftvarmeanlæg i Skanderborg, og det affald, der ikke kan genanvendes eller brændes, deponeres på Renosyds deponeringsanlæg ”Affaldscenter Skårup” i Skanderborg Kommune.

Genanvendelse af affald skal, forudsat det kan ske miljømæssigt forsvarligt, fremmes for at reducere behovet for deponering.

Genanvendelse reguleres af miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser. Inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og inden for indvindingsoplande for almene vandforsyninger må forurenet jord og restprodukter fra forbrænding ikke genanvendes, med mindre det kan ske uden risiko for forurening af grundvandet.

Projekter, hvor forurenet jord, overskudsjord og restprodukter kan nyttiggøres, bør fremmes, så den miljømæssige belastning ved transport af overskudsmaterialer begrænses.

Arealer, hvor slagge, flyveaske og forurenet jord genanvendes, vil blive kortlagt efter jordforureningsloven, så eventuelle fremtidige jordflytninger kun kan ske efter forudgående tilladelse.

Affaldsplan

Odder Kommune har den 24. juni 2019 godkendt affaldsplan for perioden 2019-2022.

Med Affaldsplan 2019-2022 fortsætter Odder og Skanderborg Kommuner samarbejdet med Renosyd om, at sætte nye mål for affaldsområdet. Affaldsplanen beskriver konkrete målsætninger og indsatser om mindre affald og mere genanvendelse. Målene skal sikre en kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og jord og er et naturligt skridt i forlængelse af FN’s 17 Verdensmål.

De overordnede målsætninger med Affaldsplan 2019-2022 er:

  • Odder Kommunes affaldsselskab Renosyd vil arbejde for, at kunderne oplever værdi for pengene, og at de får en god serviceoplevelse i forbindelse med affaldshåndteringen
  • Odder Kommunes affaldsselskab Renosyd vil arbejde for, at affaldsmængderne reduceres markant i de kommende år, og at ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt gennem genbrug og genanvendelse
  • Odder Kommunes affaldsselskab Renosyd vil tage socialt ansvar og bidrage til lokale fællesskaber

Affaldsplanen vil bl.a. sætte stor fokus på at gøre affald til værdi. Der er ambition om at vende udviklingen med de voksende mængder husholdningsaffald, som vi hver især producerer. Dette sker f.eks. gennem en målsætning om at hver borger skal reducere mængden af husholdningsaffald med 1 % om året i fire år fra ca. 835 kg år borger pr. år til 800 kg pr. borger pr. år. Herudover sættes der også fokus på cirkulær økonomi, affaldssortering og aktiv affaldsforebyggelse i kommunens administrationsbygninger og institutioner.

Se mere om affaldshåndtering i Odder Kommune på kommunens hjemmeside og på Renosyd hjemmeside. 

Krav til nye deponeringsanlæg

Større nye affaldsbehandlings- og deponeringsanlæg skal som udgangspunkt placeres indenfor områder udpeget til affaldsbehandlings- og deponeringsanlæg.

Der er som udgangspunkt ikke planlagt at etablere deponerings- eller forbrændingsanlæg i Odder Kommune. Derfor indeholder Kommuneplan 2021-2033 ikke en retningslinje for lokalisering af nye deponeringsanlæg.

Nye deponeringsanlæg skal som hovedregel lokaliseres kystnært, hvor afstrømningen af grundvand sker mod havet og uden for 3 km kystnærhedszonen. Det vil sige i området umiddelbart bag kystnærhedszonen og maksimalt 15 km ind i landet.

I det omfang det kan dokumenteres, at det er nødvendigt at placere anlægget inden for kystnærhedszonen, skal det ske under hensyntagen til naturen og sårbare marine vandområder. Lokalisering skal ske i områder uden drikkevandsinteresser og under iagttagelse af retningslinjerne om erhverv. 

Genbrugspladser

Der er én genbrugsplads i Odder Kommune.

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020