Større husdyrbrug

Retningslinjer

Større husdyrbrug er brug med flere end 750 stipladser til søer, 2000 stipladser til slagtesvin eller tilsvarende store anlæg til kvæg og andre dyretyper.

Driftsbygninger og anlæg på større husdyrbrug skal udformes med størst mulig hensyntagen til det omkringliggende landskab og naboer med hensyn til placering, farver, bygningsmaterialer og dimensioner.

Driftsbygninger og anlæg på større husdyrbrug skal placeres hensigtsmæssigt trafikalt.

 

Handlinger i forbindelse med "Større husdyrbrug" indvirker i/opfylder delmål 12.1, 12.2, 12.3, 12.6, 13.1 og 17.17.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er, at driftsbygninger og anlæg på store husdyrbrug, placeres under hensyn til:

  • Infrastrukturen og muligheder for transport
  • Landskabelige interesser.
  • Følsom natur.
  • Andre interesser i det åbne land.

Redegørelse

Ifølge Planloven skal kommunerne udpege interesseområder til lokalisering af store husdyrbrug i kommuneplanen. Den samlede produktion i Danmark af både grise og kvæg har ligget nogenlunde uændret de sidste 5 år, med mindre udsving, som formentlig skyldes svingende priser på henholdsvis grisekød og mælk. Den generelle strukturudvikling i landbruget gør, at mindre produktioner lukker, mens nye anlæg bliver større end tidligere.

Odder Kommune har foretaget en GIS-analyse, med udgangspunkt i hele kommunens areal, hvor der er taget højde eksisterende/planlagte byer og andre områder, hvor der er lovkrav til maximal lugtpåvirkning, ammoniakpåvirkning af eksisterende lysåben natur og skove, samt andre udpegninger i kommuneplanen, fx særligt værdifulde landskaber mv.

GIS-analysen viser, at der med den nuværende teknologi til begrænsning af lugtgener og udledning af ammoniak fra husdyrproduktioner ikke findes områder, som er særligt egnede til store husdyrproduktioner i kommunen.

Odder Kommune har derfor valgt ikke at udpege interesseområder til lokalisering af store husdyrbrug i denne planperiode.

Alle husdyrbrug har fortsat ret til at søge miljøgodkendelse/-tilladelse til at etablere eller udvide husdyrproduktionen på deres ejendom. Alle ansøgninger skal vurderes i forhold til Husdyrbruglovens bestemmelser, uanset om kommunen har udpeget særlige interesseområde til store husdyrbrug eller ej.  Hvorvidt et stort husdyrbrug vil kunne etableres eller udvides, vil afhænge af hvad der konkret søges om, den konkrete placering af husdyranlægget, de konkrete omgivelser og den teknologiske udvikling med hensyn til begrænsning af lugt og udledning af ammoniak.

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020