Virksomheder og miljø

Retningslinjer

Ved placering af virksomheder eller enkeltanlæg samt ved ændring af arealanvendelse skal der normalt sikres en sådan afstand til forurenende virksomheder og risikovirksomheder, at der ikke opstår støj-, lugt- og andre forureningsgener. Desuden skal sikres tilfredsstillende risiko- og sikkerhedsmæssige forhold. 

Virksomheder klassificeres i henhold til afstandsklasserne som angivet i skemaet i redegørelsen. Virksomheder bør ikke lokaliseres inden for en given afstand til forureningsfølsom arealanvendelse. Afstanden tager udgangspunkt i skema over virksomheds klassifikation, se afsnit om miljøklasser. Afstanden kan mindskes hvis der etableres afbødende foranstaltninger.

Virksomheder, anlæg og indretninger herunder risikovirksomheder, der kan forventes at belaste de nære omgivelser på trods af forureningsbegrænsende foranstaltninger og etablering af risiko- og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, skal placeres i særlige erhvervsområder. For virksomheder med særlige beliggenhedskrav fastlægges konsekvenszoner i en afstand svarende til afstand ved deres miljøklassificering. Inden for dette område må der ikke opføres boliger eller anden forureningsfølsom bebyggelse eller anlæg.

Risiko for større uheld skal inddrages i planlægningen, hvis et areal ligger indenfor 500 m fra en risikovirksomhed.

Virksomheder og anlæg skal indrettes og drives på en måde, så grundvandet beskyttes mod forurening.

Områder med særlige drikkevandsinteresser og udpegede indvindingsoplande til almene vandværker uden for disse skal friholdes for udlægning af nye arealer til erhvervsformål, der medfører en øget fare for forurening af grundvandet. Dette gælder også for ændret arealanvendelse af kommuneplanlagte arealer, der medfører en øget fare for forurening af grundvandet.

En fravigelse af ovenstående kan kun finde sted, hvis det er godtgjort, at der er en særlig planmæssig begrundelse for lokaliseringen, og at en lokalisering uden for de nævnte områder er undersøgt og ikke fundet mulig. Fravigelsen forudsætter, at det i en redegørelse for kommuneplanens forudsætninger er belyst, at en anden placering ikke er mulig, og at faren for forurening af grundvandet kan forebygges.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at sikre,:

  • at forurenende erhverv lokaliseres således, at de ikke påfører mennesker, naturen og miljøet uacceptable belastningerne i forhold til risiko og sikkerhed samt at sikre, at foreningsfølsomme arealer lokaliseres således, at de ikke udsættes for uacceptable miljøbelastninger fra forurenende erhverv.
  • at grundvandsforekomster, der er væsentlige for den fremtidige drikkevandsforsyning, beskyttes mod unødvendig forureningsrisiko.

Der henvises i øvrigt til retningslinjerne i i afsnittet: ”Støj”, der sammen med retningslinjerne i dette afsnit har til formål, at sikre tilstrækkelig forebyggelse af miljøkonflikter og sikkerhedsmæssige risici mellem forurenende virksomheder og forureningsfølsom anvendelse.

Redegørelse

Planlægningen skal sikre at der ved udlæg af arealer til forureningsfølsom anvendelse og placering af virksomheder eller enkeltanlæg sikres en afstand til forurenende virksomheder og til risikovirksomheder, at der ikke opstår støj, lugt og andre forureningsgener, og sådan at der sikres tilfredsstillende sikkerhedsmæssige forhold.

Forureningsfølsomme områder er for eksempel boliger, sommerhuse, institutioner, kolonihaver m.m.

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav og risikovirksomheder

Virksomheder, anlæg og indretninger, herunder risikovirksomheder, der kan forventes at belaste de nære omgivelser på trods af forureningsbegrænsende foranstaltninger, skal placeres i særlige erhvervsområder eller i midten af erhvervsområder.

Begrebet »virksomheder, der stiller særlige beliggenhedskrav« skal ses i sammenhæng med miljøbeskyttelseslovens kap. 5. Særligt forurenende virksomheder er virksomheder, hvor der skal være særlig opmærksomhed på de miljøkonflikter, der kan opstå i nærområdet. Disse virksomheder klassificeres typisk i miljøklasse 6 eller 7.

En virksomhed kategoriseres som en risikovirksomhed, hvis den opbevarer farlige stoffer over en vis mængde, jf. risikobekendtgørelsens bilag 1.

Inden for konsekvensområderne for virksomheder med særlige beliggenhedskrav og risikovirksomheder må der ikke etableres forureningsfølsom arealanvendelse, medmindre det gennem nærmere undersøgelser er dokumenteret, at dette er miljømæssigt og risikomæssigt acceptabelt.

Der er i denne kommuneplan ikke udlagt nogen konsekvensområder i Odder Kommune, da Odder Kommune ikke har nogen risikovirksomheder eller virksomheder med særlige beliggenhedskrav med miljøklasse 6-7. 

Miljøklasser - Klassificering af virksomheder

Miljøministeriet har vurderet, hvor langt der bør være mellem forskellige typer af virksomheder og forureningsfølsomme formål. Ministeriet har udarbejdet nedenstående virksomheds klassifikation over anbefalede afstande fra boligområder, institutioner m.m. til forskellige typer af virksomheder fordelt på syv klasser.

Miljø-Klasse Afstand i m Virksomhedstype
1 0 Forretninger, liberale erhverv, kontorer og småværksteder med butik.
2 20 Bogbinderier, elektronikværksteder og f. eks. laboratorier.
3 50 Håndværksprægede virksomheder og visse servicevirksomheder.
4 100 Levnedsmiddelfabrikker og mindre overfladebehandlende virksomheder, herunder autolakerer.
5 150 Maskinfabrikker, betonfabrikker og farve- og lakindustrivirksomheder.
6 300 Asfaltfabrikker, slagterier, større maskin- og betonfabrikker samt jernstøberier.
7 500 Medicinal- og pesticidproduktion samt kraft- og stålvalseværker.

Baggrund for klassifikationen

Klassifikationen er fastsat som de afstande, der skønnes at være nødvendige mellem de pågældende virksomhedstyper og boliger, hvis det skal undgås, at boligerne påføres væsentlige gener, eller at virksomheden senere kan blive stillet over for nye, skærpede miljøkrav. Overholdes minimumsafstandene, vil der være en rimelig sikkerhed mod ulemper i de omkringliggende forureningsfølsomme områder. De angivne afstande bygger på erfaringer med virksomhedsklassernes miljøbelastning.

Klassifikationen er fastsat med henblik på at minimere gener i form af støj og ufarlige udslip af forureninger (især lugt). Den dækker ikke vurdering af uheldssituationer som eksempelvis brand eller eksplosion. Med hensyn til sundhedsskadelig luftforurening er miljøstyrelsens vejledende krav, at der overalt skal være en god luftkvalitet. Derfor er det forhold ikke en lokaliseringsparameter.

Æstetiske og landskabelige konsekvenser er hverken dækket af klassifikationen eller af miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Klassificeringen skønnes at gælde for en typisk virksomhed i den pågældende branche, idet nogle virksomheder er placeret i flere af klasserne. Det skal illustrere, at der er stor variation inden for virksomhedstypen.

Der kan forekomme konkrete situationer, der berettiger til en anden klassificering end den angivne. Eksempelvis kan en virksomhed foretage forebyggende forureningsbegrænsende foranstaltninger ud over det normale (lovkravet). I så fald kan afstanden til boliger efter en konkret vurdering reduceres for den pågældende virksomhed. Omvendt kan det være nødvendigt at klassificere en virksomhed, der er mere end normalt belastende, højere. Det vil sige, pålægge den et skærpet afstandskrav, altså kræve at den placeres i større afstand fra forureningsfølsomme formål end normalt.

En fravigelse af de angivne afstandskrav i klassifikationen kan kun ske på baggrund af oplysninger om, at den faktiske forurening i den konkrete situation er lavere end gennemsnitligt for den pågældende branche.

Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko

Ved virksomheder med nedsivningsrisiko forstås primært virksomheder og anlæg, hvor der oplagres, håndteres eller anvendes væsentlige mængder af forurenende stoffer, såsom:

  • Klorerede opløsningsmidler
  • Opløsningsmidler i øvrigt, specielt BTEX
  • Olieprodukter
  • Pesticider
  • Gødningsstoffer
  • Vejsalt
  • Detergenter

Visse af stofferne, især klorerede opløsningsmidler og pesticider, er meget mobile i jord og vand og kan selv i relativt små mængder udgøre en væsentlig forureningsrisiko, mens der for andre stoffer skal større mængder til. Det er dog ikke muligt at generalisere og på forhånd afgøre nedsivningsrisikoen for de enkelte virksomheds-/anlægstyper.

Der er flere typer af virksomheder og anlæg, hvor der erfaringsmæssigt håndteres forurenende stoffer, f.eks. jern- og metalstøberier, maskinfabrikker, bogtrykkerier, foderstofforretninger m.m.

Efter Kommunalbestyrelsens opfattelse opnås den bedste beskyttelse af grundvandet ved at friholde de områder, hvor grundvandet dannes, for virksomheder og anlæg, der medfører risiko for grundvandsforurening. De områder, hvor grundvandet dannes, er dog så store i Odder Kommune, at en sådan beskyttelse kun til en vis grad er mulig. I stedet må der træffes foranstaltninger, der mindsker forureningsrisikoen.

De områder, det er vigtigst at beskytte, er områder med særlige drikkevandsinteresser. Endvidere er det vigtigt at beskytte indvindingsoplande hørende til eksisterende almene vandværker af hensyn grundvandsforekomster, der er væsentlige for den lokale drikkevandsforsyning. Inden for indvindingsoplandet er der stor risiko for, at vandboringen vil kunne blive forurenet af potentielt grundvandstruende aktiviteter. Inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO), vurderes vandbevægelsen på og/eller gennem jorden at være så kraftig hen mod vandboringen, at der er stor risiko for, at vandboringen vil kunne blive forurenet af potentielt grundvandstruende aktiviteter inden for kildepladszonen.

Konkret vurdering

Det er Kommunalbestyrelsens hensigt at sikre, at der foretages en konkret vurdering af, om den enkelte virksomhed eller det enkelte anlæg kan føre til forurening af grundvandet, inden der gives tilladelse til etablering i et område med særlige drikkevandsinteresser eller inden for et indvindingsopland.

Kun hvis Kommunalbestyrelsen vurderer, at risikoen for grundvandsforurening kan udelukkes, vil virksomheden eller anlægget umiddelbart kunne godkendes. Hvis risikoen for grundvandsforurening ikke kan udelukkes, vil virksomheden eller anlægget kun kunne godkendes på særlige vilkår, der udelukker risikoen for grundvandsforurening både ved etablering, drift og uheld. Vilkårene skal også sikre, at der foretages den nødvendige overvågning, så forureninger, der sker som følge af uheld, kan afværges.

Lokalplanlægning

Ved udlæg af arealer til erhvervsformål eller tekniske anlæg inden for områder med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsoplande til almene vandværker vil Kommunalbestyrelsen gennem lokalplanlægning sikre, at der ikke placeres virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko, medmindre det forinden dokumenteres, at der tages de nødvendige forholdsregler for at beskytte grundvandet mod forurening.

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020