Miljøkonflikter

Mål

Kommunalbestyrelsen:

  • Vil arbejde for at sikre tilstrækkelig afstand mellem virksomheder og arealanvendelser, som er forureningsfølsomme.
  • Vil arbejde for at minimere miljøkonflikter mellem renseanlæg og forureningsfølsom arealanvendelse.
  • Vil forebygge støjgener, der kan opstå for nye boliger eller boligområder.
  • Vil sikre at nye planer, programmer og enkeltanlæg underkastes miljøvurderinger i det omfang, at de kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Redegørelse

Miljøfølsomme anvendelser er boliger, sommerhusområder, institutioner og lignende.

Byrådet vil gennem planlægning tilstræbe, at støj-, lugt- og røggener begrænses mest muligt. Ved sagsbehandling skal det tilstræbes, at aktiviteter, som kan medføre gener, placeres hensigtsmæssigt i forhold til omgivelserne.

Støj

Gennem planlægning og administration af enkeltsager vil Byrådet sikre, at støjbelastede arealer, herunder arealer der forventes at blive støjbelastet, ikke overgår til støjfølsomme formål som eksempelvis boligformål, medmindre der kan gennemføres foranstaltninger, der nedbringer støjgenerne tilstrækkeligt.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

Folketinget har primo 2016 vedtaget lovændringer, som blandt andet skal samle lovgrundlaget for flere typer miljøvurderinger i samme lovbekendtgørelse. Det nye samlede regelsæt skal gælde både for miljøvurdering af planer og programmer og for konkrete projekter på land, og desuden omfatte forhold og sektorer, som i dag er reguleret i sektorlovgivningen, f.eks. råstofindvinding på havet og havbrug, samt energianlæg på havet i form af vand- og vindanlæg, bore- og produktionsplatforme, rørledninger for olie og naturgas – både indenfor søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone. 

Formålet med en miljøvurdering af en plan eller et program er at fremme en bæredygtig udvikling. Der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøvurderingen er et redskab til at afveje positive og negative miljømæssige påvirkninger allerede i planlægningsfasen. Herved får miljøhensyn og miljøkonsekvenser mulighed for at indgå på lige fod med øvrige hensyn og konsekvenser, når der træffes beslutninger.

Der skal der foretages en vurdering af påvirkningen af miljøet, inden større konkrete anlægsprojekter som f.eks. vindmøller, havne og vejanlæg mv. etableres, hvis det vurderes, at anlæggene kan påvirke miljøet væsentligt – en såkaldt Miljøkonsekvensrapport. Hensigten er at undersøge og i nødvendigt omfang at kunne afværge eventuelle uheldige konsekvenser af det pågældende anlæg, inden der meddeles VVM-tilladelse til, at anlægget kan realiseres.

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020