Arealkrævende anlæg

Retningslinjer

Særligt arealkrævende fritidsanlæg herunder golfbaner skal som hovedregel placeres uden for områder af særlig landskabelig, geologisk eller kulturhistorisk interesse, uden for naturområder og uden for kystnærhedszonen.

Placering og etablering af særligt arealkrævende fritidsanlæg herunder golfbaner skal endvidere ske under hensyntagen til grundvandsinteresserne i området.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at beskytte naturområder og landskaber samt sikre grundvandsinteresserne ved placering af større fritidsanlæg.

Redegørelse

Planlægningen af særligt arealkrævende fritidsanlæg herunder golfbaner må blandt andet tage udgangspunkt i en hensigt om at økonomisere med arealressourcerne. Det gælder, hvad enten anlægget placeres inden for et rammeområde eller perspektivareal eller i det åbne land. Retningslinjerne vedrører fritidsanlæg, der optager meget store arealer, men som derudover kan være af vidt forskellig karakter.

Retningslinjerne retter sig mod etablering af eventuelle fremtidige arealudlæg.

Golfbaner

Etablering af f.eks. en golfbane behøver ikke nødvendigvis at medføre større terrænændringer eller væsentligt byggeri. Den vil i en del tilfælde kunne indpasses i det åbne land uden at påvirke landskabsbilledet negativt. Golfbaner bør dog placeres uden for fredede arealer, beskyttede naturtyper og arealer omfattet af strandbeskyttelseslinje, ligesom de ikke må optage værdifuld landbrugsjord.

Etablering af golfbaner bør som udgangspunkt ske uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og uden for indvindingsoplande til drikkevandsboringer hørende til almene vandværker. Hvor der ikke er konkret viden om indvindingsoplandets udstrækning, vil udgangspunktet være en radius på 300 m omkring den enkelte drikkevandsboring (kildepladszonen).

Ønskes en golfbane placeret helt eller delvist inden for områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande, skal der til sikring af grundvands- og drikkevandsinteresser stilles særlige vilkår med hensyn til anvendelse, opbevaring og håndtering af næringsstoffer og pesticider inden for golfbanens delområder herunder fysiske foranstaltninger til forebyggelse og kontrol af forurening.

De særlige vilkår inden for områder med særlige drikkevandsinteresser kan konkret bl.a. bestå i:

  • Krav til etablering af membran og opsamlingsmuligheder for det nedsivende vand ved greens og udslagssteder
  • Krav til håndtering og brug af pesticider, gødning og udstyr
  • Krav til banernes indretning og placering

Udflugtsmål

Forlystelsesparker, dyreparker og lignende, der fungerer som udflugtsmål, er eksempler på særligt arealkrævende anlæg, som tillige er trafikskabende.

De bør placeres uden for de bedste landbrugsjorder, områder af særlig landskabelig, geologisk eller kulturhistorisk interesse, samt naturområder.

Placeringsmuligheder i de kystnære områder bør kun overvejes, hvis anlæggets funktion helt åbenbart kræver en placering ved kysten eller i tilknytning til eksisterende ferie- og fritidsanlæg.

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020