Produktionsvirksomheder

Retningslinjer

Virksomheder, anlæg og indretninger, der kan forventes at belaste de nære omgivelser på trods af forureningsbegrænsende foranstaltninger, skal placeres i områder udpeget til produktionserhverv.

Omkring områderne til produktionserhverv udlægges et konsekvensområde. Konsekvensområdet skal sikre, at virksomhederne i områder udpeget til produktionserhverv kan opretholde deres tilladelser og aktiviteter efter bl.a. miljølovgivningen.

Indenfor konsekvensområderne på 500 meter kan der ikke planlægges for ny forureningsfølsom anvendelse (kontorer, boliger o.lign).

Det skal sikres at udlæg til miljøfølsom anvendelse ikke er belastet af støj samt lugt-, støv- og anden luftforurening fra trafik, virksomheder, tekniske anlæg mv. over Miljøstyrelsens vejledende græseværdier. 

Formål

Hensigten med retningslinjerne for virksomheder er at skabe gode betingelser for at produktionserhverv kan opretholde deres tilladelser og aktiviteter i områder, der er udpeget til dette.

Redegørelse

I henhold til moderniseringen af planloven i 2017 skal kommunerne udpege arealer til produktionsvirksomheder og konsekvensområder omkring disse for at sikre udviklingsmulighederne for virksomhederne.

Efter planloven er produktionsvirksomheder, virksomheder som er omfattet af bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed, bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, som har hjemmel i lov om miljøbeskyttelse, bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, som har hjemmel i lov om miljøbeskyttelse, eller virksomheder anført på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., som har hjemmel i lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Husdyrbrug er ikke omfattet af begrebet produktionsvirksomheder.

Udlagte konsekvenszoner om områder til produktionsvirksomheder defineres som en planlægningszone. Det betyder, at planlægges der for miljøfølsom anvendelse inden for konsekvenszonen, skal der foretages en konkret vurdering af, hvilke effekter den planlagte anvendelse vil have for produktionsvirksomhedernes gældende og fremtidige miljøvilkår. Som udgangspunkt må en ny planlægning ikke forringe virksomhedernes vilkår ved at sætte yderligere krav samtidig skal den miljøfølsomme anvendelse sikres mod virksomhedernes nuværende og potentiel fremtidige miljøpåvirkninger.

Odder Kommune vurderer, at vi har de rette erhvervsarealer i byerne til den efterspørgsel, vi oplever også i forhold til produktionsvirksomheder. Det er vores vurdering, at eksisterende produktionsvirksomheder i Odder Kommune er af en karakter, der gør, at eventuelle ønsker om udvidelse og udvikling kan håndteres inden for det gældende plangrundlag og lovgivning uden, at det forringer virksomhedernes vækst- og udviklingsmuligheder.

Odder Kommune udpeger derfor ikke arealer eller og konsekvensområder til produktionsvirksomheder i denne planperiode. For at kunne imødekomme en eventuel fremtidig efterspørgsel fra eksisterende og nye produktionsvirksomheder, er Odder Kommune i gang med at undersøge, hvor i kommunen det vil være muligt at udpege er areal. Til brug for dette er der derfor fastlagt retningslinjer for deres placering.

Den kommunale planlægning skal sikre, at der ikke planlægges for nye anlæg eller ændrede anvendelser, der belastes af støj, lugt og anden luftforurening ud over de vejledende grænseværdier. 

Konkret planlægning kan dog udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering afskærmningsforanstaltninger m.v. kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. 

Konkret planlægning kan endvidere udlægge arealer, der er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening fra produktionsvirksomheder-, transport og logistikvirksomheder og husdyrbrug til boliger, institutioner, kontorer, rekreative formål m.v., hvis planen med bestemmelser om bebyggelsens højde og placering kan sikre den fremtidige anvendelse mod en sådan forurening. 

 

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020.