Letbanen

Retningslinjer

Letbanen samt standsningssteder til letbanen fremgår af kortet.

Standsningssteder og p-anlæg til letbanen skal indpasses i forhold til bymiljøet og omgivelserne i øvrigt.

Statisk kort

Handlinger i forbindelse med "Letbanen" indvirker i/opfylder delmål 112, 11b, 15.9 og 17.17

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at sikre, at der tages hensyn til standsningsstederne og forslag til nye p-anlæg ved planlægning i områderne omkring disse.

Redegørelse

For at sikre en overordnet fælles retning for den fremtidige planlægning deltager kommunen i regionssamarbejdet Business Region Aarhus. Et af planprincipperne for det strategiske plansamarbejde er at understøtte en sammenhængende infrastruktur på tværs af kommunegrænserne. Samarbejdet om udbygning af Letbanen er et eksempel på sådan et tværkommunalt samarbejde. Samarbejdet skal understøtte regionsområdets hastige vækst i arbejdspladser og bosætning. I Odder Kommune har Letbanen standsningssteder i Assedrup, samt i Odder by ved Rude Havvej og Odder Station. Konkret vil Odder Kommune arbejde for at fremme anvendelsen af Letbanen ved at planlægge for etablering af cykelstier langs Ballevej og Rude Havvej samt planlægge for etablering af fælles parkeringspladser. Kommunen vil desuden arbejde for at kapaciteten udvides, således antallet af afgange kan øges.

Assedrup
Assedrup er en afgrænset by, men med udlæg af areal til "Grøn bosætning" er der en reel mulighed for, at der kan ske en udvikling med 10 boliger over en årrække. Hensigten er at understøtte en stationsnær byudvikling med let tilgængelighed til offentlig transport. I oplandet til Assedrup ligger en del andre småbyer Svorbæk, Tvenstrup og Nølev, hvor Nølev ligeledes er afgrænset og dermed en by, hvor der kan komme en mindre vækst.

Der kan ligge et kundepotentiale i at tiltrække yderligere kunder både fra Assedrup og fra de omkringliggende landsbyer.

Der skal arbejdes med at forbedre venteområdet, så der er læ for vind og regn, samt at skabe bedre mulighed for cykelparkering i tilknytning til standsningsstedet. Herudover bør det vurderes, om de nuværende parkeringsmuligheder på stedet er tilstrækkelige.

Odder by - Rude Havvej
Standsningsstedet ved Rude Havvej i Odder ligger centralt i forhold til kommunens erhvervsområder og områder udlagt til butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Endvidere ligger standsningsstedet i gåafstand til efterskolen Rudehøj og kommunens plejeboliger på Bronzealdervej. Ved planlægning for standsningsstedet er der afsat areal til at kunne etablere et sidespor til Letbanen med henblik på at kunne etablere kvarters drift. 

Der ligger uudnyttede områder til erhverv og butikker til særligt pladskrævende varegrupper i umiddelbar tilknytning til standsningsstedet.

Letbanens standsningssted skal bl.a. rumme faciliteter der understøtter kombinationsrejser. Der planlægges for etablering af pendlerparkering, cykelparkering, ’kys og kør’-anlæg og eventuelt servicebygninger som f.eks. kiosk og toiletter. Dette vil give en fordelagtig tilknytning fra standsningsstedet og til de tilstødende erhvervsområder. Det giver ligeledes gode muligheder for kommunens borgere der pendler med offentlig transport.

Indtil der sker en videre udbygning af området er der etableret en midlertidig parkeringsplads øst for Letbanens standsningssted med adgang fra Rude Havvej.

Adgangen til standsningsstedet ved Rude Havvej bør synliggøres. I den forbindelse bør skiltning til standsningsstedet etableres.

Odder by - Stationen
Odder Station er endestation for letbanen mod syd. En stor del af arealerne op til endestationen huser i dag værksteder for banen.

Området er beliggende inden for centerafgrænsningen af Odder midtby med direkte adgang til de centrale dele af Odder by og i umiddelbar tilknytning til byens rutebilstation, herunder også bybussen.

Generelt er områderne omkring standsningsstedet udlagt og anvendt til bolig og erhverv. Ved ombygning af Letbanen åbnes der mulighed for, at der kan ske en omdannelse af baneområdet til boliger og erhverv, hvilket understøtter et fremtidigt kundepotentiale.

Standsningsstedet ligger i gåafstand til den centrale midtby hvor der arbejdes med byudvikling i tråd med den vedtagne udviklingsstrategi for Odder bymidte. Letbanens standsningssted ligger ligeledes i gåafstand til området VitaPark Odder, som omfatter boliger, sundhedsfunktioner (bl.a. Odder Sundhedshus), erhvervshus (innovation og iværksætteri), kulturproduktion, bypark m.m. Endvidere ligger Odder Gymnasium ca. 1 km. fra standsningsstedet.

Der bør arbejdes med, at skabe en større sammenhæng mellem Odder Station og bymidten via Holsteinsgade, samt at forbedre adgangen mellem VitaPark Odder og Stationen, blandt andet ved at skabe bedre passage over banearealet for gående og cyklister.

Cykelparkering ved standsningsstedet skal opgraderes. De 117 eksisterende cykelstativer nedlægges og der etableres 285 nye cykelstativer omkring Odder Station bl.a. med pladser til el- og ladcykler. Cykelstativerne etableres i perioden 2021 - 2023.

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020

Læs mere

Kommuneplan

Cykel- vandreruter og ridestier