Detailhandel

Retningslinjer

Centerområderne i Odder og Hou byer samt område til særligt pladskrævende varegrupper i Odder by fremgår af kortet.

Statisk kort

Der fastlægges en detailhandelsstruktur med Odder som overordnet bymidte. Herudover er Hou udpeget som bymidte, mens der er udlagt lokalcenter i landsbyerne Gylling, Saksild, Ørting og Hundslund samt lokalcenter Nord (Lokalcenter Nord er vist på kort).

Butikker skal etableres indenfor detailhandelsstrukturen.

Udenfor detailhandelsstrukturen kan der placeres enkeltstående butikker, der alene tjener til lokalområdets daglige forsyning samt mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.

Der kan maksimalt planlægges inden for de i skemaet nedenfor angivne samlede rammer for detailhandel.

I bymidter og lokalcentre kan der placeres butikker med de angivne maksimale butiksstørrelser.

 

Samlet bruttoareal til eksisterende butikker 2021

Arealramme i kommuneplan 2021 til butiksformål

Resterende restrummelighed til omdannelse og nybyggeri

Dagligvarer Maksimal butiksstørrelse

Udvalgsvarer Maks. butiksstørrelse

Særligt pladskrævende Maks. butiksstørrelse

Bymidte

Odder

29.500

50.000

20.500

5.000

2.000

-

Bymidte

Hou

700

3.000

2.300

1.200

500

-

Lokalcenter

Nord

1.700

3.000

1.300

1.200

1.000

-

Lokalcenter

Gylling

1.100

2.000

900

1.200

500

-

Lokalcenter

Saksild

700

2.000

1.300

-

Lokalcenter

Ørting

800

2.000

1.200

-

Lokalcenter

Hundslund

300

2.000

1.700

-

SPV

Erhvervsområdet

9.900

25.000

15.100

-

-

10.000

 

 

 

 

 

 

 

I Odder by kan der planlægges for nybyggeri og omdannelse af eksisterende byggeri til butiksformål inden for et maksimalt bruttoetageareal på 50.000 m². Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker er 5.000 m² og for udvalgsvarebutikker 2.000 m².

I Hou kan der planlægges for nybyggeri og omdannelse af eksisterende byggeri til butiksformål inden for et maksimalt bruttoetageareal på 3.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er på 1.200 m² for dagligvarebutikker og 500 m² for udvalgsvarebutikker.

Inden for området til særligt pladskrævende varegrupper kan der etableres butikker, der alene forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus-, sten- og betonvarer samt møbler. Den maksimale butiksstørrelse for særligt pladskrævende butikker er 10.000 m2, mens den minimale butiksstørrelse er 500 m².

Den maksimale butiksstørrelse for butikker til lokal forsyning er 1.200 m².

Handlinger i forbindelse med "Detailhandel" indvirker i/opfylder delmål 11.3, 11.7, 11b, 12.3 og 12.5

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at styrke de eksisterende bymidter som levende og varierede handelscentre, fremme tilgængeligheden for alle trafikarter herunder især den gående, cyklende og den kollektive trafik, samt at fortætte byerne.

Målene for detailhandelsstrukturen er:

  • Den lokale forsyning med dagligvarer og mere almindelige udvalgsvarer skal sikres og udvikles.
  • Udvalgsvarebutikker skal hovedsageligt lokaliseres i Odder bymidte.
  • Odder bymidte skal have et attraktive, tilgængelige og velfungerende byrum.

Redegørelse

Detailhandelsanalyse

Odder Kommune har i 2021 fået udarbejdet en detailhandelsanalyse. Formålet var at få et overblik over detailhandelen i de forskellige områder af kommunen og bidrage til en videreudvikling af detailhandelen. Detailhandelsanalysen danner baggrund for at kunne opstille mål og retningslinjer for den fremtidige detailhandelsstruktur.

Samtlige butikker i Odder Kommune blev primo 2021 undersøgt, herunder blev de enkelte butikkers bruttoareal opgjort, og der blev indsamlet informationer om omsætningen i 2019 og 2020.

Status på detailhandelen i Odder Kommune 2021

I Odder Kommune var primo 2021 110 butikker med et samlet bruttoareal på 61.900 m2. Den samlede detailhandelsomsætning i 2020 var 1,12 mia. kr. inkl. moms, heraf udgjorde udvalgsvareomsætningen 36 %.

I alt var der 39 dagligvarebutikker med et samlet bruttoareal på 23.400 m2 og 61 udvalgsvarebutikker med et samlet bruttoareal på 25.300 m2. Herudover var der 10 butikker med særligt pladskrævende varegrupper med et samlet bruttoareal på 13.200 m2.

Den gennemsnitlige butiksstørrelse for dagligvarebutikker i Odder Kommune er 600 m2, hvilket er det samme som landsgennemsnittet på omkring 600 m2. Udvalgsvarebutikkerne er gennemsnitligt 415 m2 i Odder Kommune, mens landsgennemsnittet er knap 500 m2.

Den gennemsnitlige arealbelastning, som er omsætning per m2 bruttoareal, er omkring landsgennemsnittet i Odder Kommune. Den gennemsnitlige arealbelastning er 30.500 kr. pr. m2 for dagligvarebutikker og 16.200 kr. pr. m2 for udvalgsvarebutikker i Odder Kommune.

Tabel 2 Status Detailhandelen Odder Kommune 2021

 

Dagligvarer

Udvalgsvarer

Særlig pladskrævende

I alt

Antal butikker 2021

39

61

10

110

Bruttoareal 2021 (m2)

23.400

25.300

13.200

61.900

Omsætning 2020 (mio. kr.)

713

409

*

1.122

Gns. butiksstørrelse (m2)**

600

415

1.320

563

Gns. arealbelastning (kr. pr. m2)***

30.500

16.200

-

18.100

*incl. i udvalgsvareomsætningen

**Bruttoareal/antal butikker

***Omsætning 2020 per m2 bruttoareal

Odder bymidte er med 58 butikker, heraf 38 udvalgsvarebutikker, det største samlede udbudspunkt i kommunen. 53 % af det samlede antal butikker, 48 % af det samlede bruttoareal og 70 % af den samlede omsætning er placeret i Odder bymidte. Herudover har Odder bymidte 25 spisesteder og 47 øvrige kundeorienterede servicefunktioner.

Udvalgsvaredetailhandelen og de kundeorienterede servicefunktioner i Odder bymidte er primært koncentreret i gågaden Rosensgade samt omkring Torvet. De største dagligvarebutikker er koncentreret i Nørregade med varehuset Kvickly, supermarkedet Løvbjerg og discountbutikken Netto. I den sydlige del af bymidten ligger herudover discountbutikkerne Lidl, Fakta og Aldi.

I Odder by i øvrigt ligger i alt 4 dagligvarebutikker, 16 udvalgsvarebutikker og 9 butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Hovedparten er koncentreret i den nordlige del af Odder by i erhvervskvarteret og langs Rådhusgade omkring 1 km nord for Odder bymidte.

I Hou bymidte er i alt 3 dagligvarebutikker og 4 kundeorienterede servicefunktioner, heriblandt supermarkedet DagligBrugsen.

I Odder kommune i øvrigt ligger i alt 20 butikker, heraf er 13 dagligvarebutikker. Det samlede bruttoareal er 3.900 m2.

Forbrug og befolkningsudvikling

I 2020 boede knap 23.000 personer i kommunen, hvilket forventes at stige med 11 % i perioden 2020 til 2030 til 25.500 personer.

Dagligvareforbruget i Odder kommune var 705 mio. kr. i 2020, mens udvalgsvareforbruget var 608 mio. kr.

Dagligvareforbruget forventes at stige 6 % i perioden 2020 til 2030 til 746 mio. kr. i faste priser. I samme periode forventes udvalgsvareforbruget at stige 27 % til 774 mio. kr. i 2030.

Handelsbalancen og opland

Handelsbalancen, som er forholdet mellem den faktiske omsætning i samtlige butikker i Odder Kommune og det samlede forbrug hos borgerne i kommunen, er den stærkeste indikation på, om kommunens detailhandel er i stand til at holde borgernes forbrug inden for kommunen.

I 2020 var handelsbalancen for dagligvarer 101 % i Odder Kommune, mens handelsbalancen for udvalgsvarer var 67 %.

Tallene viser, at dagligvareomsætningen er på samme niveau som forbruget i kommunen, mens udvalgsvareomsætningen i kommunens butikker er 33 % lavere end udvalgsvareforbruget i kommunen.

Handelsbalancen for dagligvarer på 101 % viser, at borgerne i Odder Kommune får dækket en stor del af deres dagligvareforbrug ved køb inden for kommunen. Men det har en betydning, at omkring halvdelen af borgerne i Odder kommune arbejder uden for kommunen.

Herudover får dagligvarebutikkerne i Odder Kommune i noget omfang et tilskud fra gæster i sommerhuse og på campingpladser langs østkysten.

Set i forhold til den relativt korte afstand på godt 20 km til det langt større udbud af udvalgsvarer i Aarhus samt en relativ kort afstand til Horsens, kombineret med at omkring 23 % af det samlede udvalgsvareforbrug blev dækket gennem e-handel i 2020, vurderes en handelsbalance for udvalgsvarer på 67 % i Odder Kommune at være et acceptabelt niveau.

Oplandet til Odder bymidte vurderes primært at være borgerne i Odder Kommune.

Konkurrencesituation

Generelt forventes der en skærpet konkurrencesituation i detailhandelen i fremtiden. Odder bymidte vurderes fortsat at være et betydende udbudspunkt for borgerne i Odder Kommune, men den fysiske detailhandel forventes at blive udfordret.

Detailhandelen i især Aarhus, Horsens og Skanderborg vil fortsat være væsentlige konkurrenter til detailhandelen i Odder kommune.

E-handelen har oplevet en voldsom vækst de seneste år. Det vurderes, at det frem mod 2030 vil være realistisk, at ca. 30 % af det samlede forbrug af udvalgsvarer vil blive dækket via e-handel, mens omkring 10 % af den samlede dagligvarehandel vil gå gennem e-handelskanaler.

Det vil betyde, at konkurrencesituationen bliver yderligere skærpet og vil få væsentlig betydning for detailhandelsstrukturen; hvor mange butikker der er brug for, hvor store disse butikker har behov for at være og om der markedsmæssigt er plads til dem i fremtiden.

Detailhandelsstrukturen i Odder Kommune

I Kommuneplan 2021-2033 fastlægges en detailhandelsstruktur, der består af 2 bymidter og 5 lokalcentre vist på kortet og tabel 3.

Tabel 3 Centerstrukturen i Odder Kommune

Centerområdeklassificering

Navn på centerområde

Bymidte

Odder

Bymidte

Hou

Lokalcenter

Nord

Lokalcenter

Gylling

Lokalcenter

Saksild

Lokalcenter

Ørting

Lokalcenter

Hundslund

SPV

Erhvervsområdet

I Odder og Hou er udpeget bymidter.

Tilsammen udgør centerområderne en detailhandelsstruktur, hvor borgerne i kommunen har kort afstand til butikker med god tilgængelighed for alle trafikarter.

Detailhandelsstrukturen svarer i hovedtræk til den fastlagte detailhandelsstruktur i Kommuneplan 2017.

Tabel 4 Retningslinjer Odder Kommune detailhandel

 

Retningslinjer

Maksimale butiksstørrelser

Min. butiksstørrelser

 

Arealramme i kommuneplan 2021 til butiksformål

Dagligvarer Maksimal butiksstørrelse

Udvalgsvarer Maks. butiksstørrelse

Særlig pladskrævende

Udvalgsvarer

Bymidte

Odder

50.000

5.000

2.000

-

-

Bymidte

Hou

3.000

1.200

500

-

-

Lokalcenter

Nord

3.000

1.200

1.000

-

-

Lokalcenter

Gylling

2.000

1.200

500

-

-

Lokalcenter

Saksild

2.000

-

-

Lokalcenter

Ørting

2.000

-

-

Lokalcenter

Hundslund

2.000

-

-

SPV

Erhvervsområdet

25.000

-

-

10.000

-

 

 

 

 

 

 

Odder

Odder bymidte skal være kommunens primære bymidte, hvor detailhandelen og bylivet skal være koncentreret. Her skal være et bredt og specialiseret udbud af udvalgsvarer til kommunens borgere.

Herudover er udpeget et lokalcenter i den nordlige del af Odder by på Rådhusgade, således at der lokalt bliver mulighed for supplerende indkøb af basale dagligvarer for borgerne i byudviklingsområderne som primært ligger i den nordlige del af Odder by.

Derudover er området til handel med særlige pladskrævende udvalgsvaregrupper i den nordlige del af Odder by fastholdt i overensstemmelse med den faktiske anvendelse og et forventet behov for omdannelse.

Hou

I havnebyen Hou er der udpeget en bymidte langs hovedvejen til færgelejet, som, udover at servicere indbyggerne i kommunens næststørste by med dagligvarer, kan understøtte byens og den omgivende kystregions store vækstpotentiale inden for oplevelsesøkonomien.

Lokalcentrene

Landbyerne Gylling, Saksild, Ørting og Hundslund er udpeget til lokalcentre for at sikre en mulighed for en god lokal dagligvareforsyning i de respektive nærområder.

Der skal være mulighed for etablering af dagligvarebutikker til lokalområdets forsyning inden for de rammeområder, der er udlagt til boligformål eller til blandet bolig- og erhvervsformål.

 

Detailhandelsrammen

Det er vigtigt at sikre rummelighed i detailhandelsrammen til udvikling af detailhandelen i kommunen.

Samtidig skal de fremtidige arealudlæg sikre, at forbrugerne i kommunen bliver serviceret på et attraktivt niveau og i videst mulige omfang får begrænset deres afstand til indkøb.

Det fremtidige arealudlæg er blandt andet vurderet på baggrund af de generelle koncentrationstendenser med en øget regionalitet, påvirkning af øget e-handel på den fysiske butiksstruktur, optimering i de enkelte butikker samt befolkningsudviklingen i Odder kommune.

I det vurderede behov tages højde for detailhandelsstrukturen, arealbelastningen og handelsbalancen, samt hvilket markedsmæssigt potentiale der er for at udvikle detailhandelen i de enkelte områder.

På baggrund af detailhandelsanalysen fra 2021 med de faktuelle bruttoarealer til detailhandel er der en tilstrækkelig restrummelighed i samtlige centerområder. Derfor øges detailhandelsrammen i kommunen ikke yderligere i forhold til Kommuneplan 2017.

De eksisterende rammer i centerområderne i Kommuneplan 2017 indeholder tilstrækkelige muligheder for at udvikle detailhandelen i kommunen.

De maksimale butiksstørrelser til dagligvare- og udvalgsvarebutikker inden for hhv. bymidter og lokalcentre ændres, således at de følger planlovens bestemmelser, for så vidt angår dagligvarebutikker.

I bymidterne er den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker 5.000 m2, mens den fastsættes til 1.200 m2 i lokalcentre og udenfor centerstrukturen.

Den maksimale butikstørrelse for udvalgsvarebutikker fastsættes af til 2.000 m2 i Odder bymidte samt 1.000 m2 i lokalcenter Nord. I de øvrige lokalcentre, i Hou bymidte og uden for centerstrukturen fastsættes den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker til 500 m2.

Målene for detailhandelsstrukturen understøttes

Ved at fastholde den nuværende centerstruktur og fastholde de nuværende arealrammer understøttes målet om at styrke og koncentrere detailhandelen i kommunen.

Odder Kommune har overordnet set en stærk detailhandel både med en god lokal dagligvareforsyning og et godt udbud af udvalgsvarer i Odder bymidte, som kan tilgodese en alsidig detailhandelsforsyning til borgerne.

Ved at fastholde rammerne for detailhandel er der gode muligheder for, at detailhandelen i kommunen kan fastholdes og udbygges og imødekomme stigningen i forbrugsunderlaget frem mod 2033.

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020